Khối Thi đua các bộ, ngành tổng hợp triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

20:25 28/03/2023 | Lượt xem : 2189

Chiều ngày 28/3, tại Hà Nội, Khối Thi đua các bộ, ngành tổng hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.
Ông Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; ông Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và ông Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối Thi đua.

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2022, với chức năng và nhiệm vụ được giao, các đơn vị thành viên trong Khối đã tích cực, chủ động trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tham mưu cho Đảng và Nhà nước xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật để chỉ đạo, điều hành, tháo gỡ những khó khăn, ổn định, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Phong trào thi đua tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo các đơn vị thành viên; công tác khen thưởng được duy trì thường xuyên, có nề nếp và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Các văn bản về thi đua, khen thưởng mới ban hành được cập nhật, phổ biến, quán triệt kịp thời.

Các đơn vị trong Khối tiếp tục đổi mới và chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả khen thưởng, hướng việc khen thưởng tới người lao động, làm việc trực tiếp, qua đó đã động viên được tinh thần thi đua của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị, phát huy tinh thần thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật về thi đua khen thưởng, hoạt động biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến được đẩy mạnh.

Hoạt động của Khối tiếp tục được phát huy, tạo sự đoàn kết, gắn bó, đồng thuận, cùng nhau trao đổi, chia sẻ trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao. Hội nghị Tổng kết hoạt động của Khối năm 2021, Hội nghị triển khai kế hoạch công tác thi đua và ký kết Giao ước thi đua năm 2022; Hội nghị sơ kết cùng tham gia góp ý kiến xây dựng Kế hoạch hoạt động của Khối năm 2022 đã được tổ chức hết sức thiết thực, có ý nghĩa với sự tham gia đầy đủ của 10 đơn vị thành viên. Tại Hội nghị, nhiều tâm tư, khó khăn, vướng mắc trong công tác thi đua, khen thưởng đã được thẳng thắn đề cập, trao đổi, đặc biệt là những kinh nghiệm hay trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua, công tác bình xét khen thưởng tạo nên bầu không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị thành viên trong Khối…

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, các thành viên trong Khối tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, góp ý hoàn thiện và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật: Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; Tập trung đôn đốc, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/04/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, triển khai thực hiện sáng tạo, thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào thi đua do các đơn vị thành viên phát động, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023; Tăng cường công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng;…

Để ghi nhận những thành tích đã đạt được năm 2022, Hội nghị đã công bố quyết định tặng bằng khen Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho 12 tập thể và 21 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động của Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp năm 2022.

Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Phát biểu tại Hội nghị, bà Trần Thị Thái, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ cho biết, với trách nhiệm là thành viên trong Khối Thi đua các bộ, ngành tổng hợp, trong 2022, Bộ Nội vụ luôn sát cánh cùng các đơn vị trong Khối, thực hiện tốt, đầy đủ các nội dung đã ký trong Giao ước thi đua mà Khối Thi đua các bộ, ngành tổng hợp do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam làm Khối trưởng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Khối phó phát động.

Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Trần Thị Thái phát biểu tại Hội nghị

Với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”, Bộ Nội vụ đã luôn bám sát mục tiêu, đường lối của Đảng, quan điểm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng với cả hệ thống chính trị quyết tâm xây dựng và hoàn thiện thể chế, đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều chính sách quan trọng nhằm tháo gỡ, khó khăn khai thông những điểm nghẽn trong quá trình tổ chức thực thi chính sách. Đồng thời tập trung mạnh mẽ nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ cấp thẩm quyền giao theo Chương trình công tác của Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ đã kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ để trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, ngành. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã có nhiều đổi mới; cải cách thủ tục hành chính trong các khâu tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá bảo đảm thống nhất với quy định của Đảng; tổ chức các khóa bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ, cán bộ nữ cho chính quyền địa phương ở nước ngoài bước đầu đạt được kết quả, tạo động lực, khí thế, đổi mới về tư duy, nhận thức của học viên sau khóa học; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan nhà nước các cấp gắn với thực hiện nghiêm văn hóa công vụ.

Bà Trần Thị Thái cũng cho biết, Bộ Nội vụ đang xây dựng nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, do đó bà Trần Thị Thái đề nghị đơn vị Khối trưởng Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp năm 2023 tổ chức những buổi tọa đàm, hội nghị trao đổi, đóng góp ý kiến, góp phần xây dựng nghị định đảm bảo chất lượng, đồng bộ, thống nhất, bao quát được sự thay đổi trong quy định của pháp luật liên quan.

Ông Lê Khánh Hải phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đề nghị các đơn vị thành viên trong Khối tiếp tục đóng góp các ý kiến vào các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng để khắc phục những bất cập của các quy định hiện hành; bổ sung những vấn đề mới phát sinh phù hợp với thực tiễn về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới và bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Bên cạnh đó, các thành viên trong Khối cần tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng để tăng cường sự gắn kết, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ công tác, giao lưu học hỏi những cách làm hay, sáng tạo trong triển khai công tác thi đua, khen thưởng, hỗ trợ áp dụng công nghệ thông tin trong phối hợp thực hiện công tác thi đua, khen thưởng được đồng bộ, hiệu quả.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2022, ông Lê Khánh Hải đề nghị các đơn vị thành viên trong Khối tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao...

Thanh Tuấn – Nguyễn Sự