Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Nội vụ năm 2021

13:49 27/04/2021 | Lượt xem : 791

Ngày 23/4/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 545/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Nội vụ năm 2021.

Theo Kế hoạch, với mục đích kịp thời phát hiện những quy định hành chính có nội dung không cần thiết, các thủ tục hành chính không còn phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định thủ tục hành chính, để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ thủ tục hành chính, quy định có liên quan nhằm tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức và cơ quan nhà nước; tăng cường thực hiện liên thông thủ tục hành chính.

Rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nội vụ trên các lĩnh vực: Chính quyền địa phương; Tín ngưỡng - Tôn giáo, Thi đua - Khen thưởng (tổng số 77 thủ tục hành chính), tiến độ thực hiện bắt đầu từ ngày 01/5/2021, hoàn thành ngày 31/5/2021.

Ngoài các nội dung rà soát theo Kế hoạch này, các đơn vị có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức rà soát thủ tục hành chính thường xuyên theo quy định của pháp luật.

Kế hoạch yêu cầu, hoạt động rà soát, đánh giá thủ tục hành chính phải được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm; bảo đảm thủ tục hành chính được thực hiện là cần thiết, hợp lý, hợp pháp với chi phí thực hiện thấp nhất, lợi ích đạt được cao nhất.

Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của các đơn vị gửi về Văn phòng Bộ phải có những kiến nghị cụ thể, thiết thực đối với thủ tục hành chính; Phải dự kiến nội dung cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế của thủ tục hành chính; mẫu đơn, tờ khai hay yêu cầu, điều kiện để thủ tục hành chính và phải kiến nghị cụ thể quy định, văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; việc tổ chức rà soát phải đúng phương phát, cách thức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo Quy định. Kết quả rà soát, đánh giá phải bảo đảm cải thiện thực chất chất lượng thủ tục hành chính để nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par-Index) của Bộ…

 

Anh Cao

Tin khác