Hội thảo góp ý dự thảo Kế hoạch xây dựng Đề án, đề cương Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị

19:33 10/08/2018 | Lượt xem : 4737

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 4737

Sáng ngày 10/8/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án tổ chức sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị họp phiên thứ nhất và Hội thảo góp ý dự thảo Kế hoạch xây dựng Đề án, đề cương Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đề án chủ trì Hội thảo.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu khai mạc Hội thảo

Dự Hội thảo có đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Ngọc Vân, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; các đồng chí  thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án, đề cương Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Phát biểu Khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Trưởng ban Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước theo tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/1/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Bộ trưởng nêu rõ, thời gian qua các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã có nhiều đóng góp trong việc nâng cao trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, trước yêu cầu cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ, cũng đã bộc lộ những bất cập về hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ và cơ chế hoạt động. Tổ chức hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhiều nhưng không mạnh, không thống nhất. Bộ máy tổ chức cồng kềnh, chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng còn nhiều chồng chéo, trùng lặp, chất lượng chưa cao. Đội ngũ công chức, viên chức của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhiều nhưng hoạt động chưa hiệu quả.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đề án, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến vào nội dung: làm rõ mục đích, yêu cầu của Đề án theo yêu cầu của Chính phủ, phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo bám sát với chức năng, nhiệm vụ quản lý của đơn vị minh, các nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới, nhất là đề cương khảo sát cần bám sát với nội dung chung của Đề án và phục vụ cho việc xây dựng Đề án.

Trên cơ sở những nội dung của dự thảo Kế hoạch xây dựng Đề án và Đề cương sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị được Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Nguyễn Ngọc Vân trình bày tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập đã trao đổi, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến nội dung các dự thảo nêu trên.

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh đọc công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án

Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Nguyễn Ngọc Vân trình bày dự thảo Ké hoạch , Đề cương Đề án
tại Hội thảo

Các ý kiến góp ý chủ yếu tập trung làm rõ về đối tượng, phạm vi. mục tiêu của Đề án; Lộ trình và các bước thực hiện; Phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo; Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong dự thảo Đề án; Giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập; Tinh giản biên chế; Đề cương Đề án và Kế hoạch khảo sát…

Kết luận Hội thảo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Trưởng ban Ban Chỉ đạo đã cảm ơn và ghi nhận 12 ý kiến đóng góp thiết thực, chất lượng của thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập và các cơ quan liên quan. Trong đó, có nhiều ý kiến gợi mở thêm về phạm vi, lộ trình các bước đi trên cơ sở bám sát Nghị quyết số 19-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập tại cuộc họp, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân giao Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp hoàn thiện Kế hoạch, Đề cương Đề án tiếp tục gửi xin ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo trước khi trình các cấp có thẩm quyền thông qua. Phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng Đề cương khảo sát, bám sát Đề cương chung. Rà soát lại việc phân công nhiệm vụ cho chặt chẽ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan theo hai đầu mối chung là Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ. Nghiên cứu rõ về đối tượng phù hợp với tinh thần Nghị định 125/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, việc tổ chức lại các đơn vị phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 39-NQ/TW và 19-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 08/NQ-CP  của Chính phủ để đảm bảo thực hiện xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập.

Toàn cảnh Hội thảo

Tin, ảnh: Hà Nguyên

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 28.937.287

Khách Online : 5.513