Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Chiến lược và Quy hoạch ngành Nội vụ năm 2018

15:29 06/06/2018 | Lượt xem : 1101

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1101

Ngày 05/6/2018, tại Thành phố Cần Thơ, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Chiến lược và Quy hoạch ngành Nội vụ năm 2018.
Tham dự Hội nghị về phía Bộ Nội vụ có bà Thang Thị Hạnh - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, ông Phạm Minh Triết - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, đại diện Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin. Các đại biểu tham dự Hội nghị có ông Võ Thành Thống - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, lãnh đạo và chuyên viên Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ và hơn 160 đại biểu từ Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

 


Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn

Báo cáo viên tại Hội nghị là các chuyên gia của Bộ Nội vụ: PGS.TS. Văn Tất Thu - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, TS. Vũ Văn Thái - nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, ông Trần Anh Tuấn - nguyên Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức.
Quang cảnh Hội nghị

Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 2823/QĐ-BNV ngày 01/12/2017 với mục tiêu chung nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, nâng cao vị thế, vai trò của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong hệ thống hành chính nhà nước.


Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Thang Thị Hạnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Thang Thị Hạnh - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp khẳng định trong thời gian qua các cơ quan, đơn vị được giao làm công tác Nội vụ đã tham mưu, giúp lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phát triển nhân lực theo cả chiều rộng và chiều sâu, quản lý hành chính nhà nước, lý luận chính trị, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Nội vụ, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Công tác tuyển dụng nhân lực ngành Nội vụ được quan tâm, đầu tư đúng mức. Bước đầu đã đổi mới hình thức, nội dung thi tuyển công chức, viên chức. Công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức của ngành được chú trọng nhằm phát huy sở trường, năng lực của từng cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành Nội vụ được chú trọng. Việc đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch được thực hiện để có đội ngũ cán bộ đạt chuẩn tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh viên chức, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng yêu cầu của ngành Nội vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, bà Thang Thị Hạnh cũng nêu ra một số hạn chế, bất cập đang đặt ra đối với công tác Nội vụ và của ngành Nội vụ hiện nay, đó là:

Trình độ nhân lực ngành Nội vụ chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu của ngành. Nhân lực trong một số lĩnh vực của ngành Nội vụ còn thiếu về số lượng và hạn chế về chất. Việc bố trí, sử dụng nhân lực ngành Nội vụ chưa thực sự gắn với quy hoạch phát triển nhân lực ngành. Số lượng người tham gia đào tạo, bồi dưỡng chưa nhiều, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng chưa cao. Chưa có kế hoạch đào tạo cụ thể, thiếu tính chiến lược và chưa sát thực tế với cơ cấu ngành nghề, lĩnh vực cần đào tạo. Nội dung, chương trình, giáo trình và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng ít được cải tiến, còn nặng nề về lý thuyết, chồng chéo, trùng lắp giữa các chương trình; chưa có chính sách khuyến khích tham gia đào tạo, bồi dưỡng.

Bà Thang Thị Hạnh cũng cho biết, thực hiện Hiến pháp năm 2013 và Luật tổ chức Chính phủ năm 2015, Bộ Nội vụ có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện chiến lược, quy hoạch đã được phê duyệt. Do đó, đột phá của Chiến lược phát triển ngành Nội vụ từ nay đến năm 2025 là: Đẩy mạnh cải cách hành chính; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. Cụ thể như sau: (1) Hoàn thiện tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ theo định hướng bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; hệ thống tổ chức ngành Nội vụ tinh gọn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức, bảo đảm hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. (2) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính; có số lượng và cơ cấu hợp lý; có phẩm chất đạo đức tốt, năng động, sáng tạo; đề cao trách nhiệm giải trình, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ. (3) Ứng dụng khoa học và công nghệ vào tất cả các lĩnh vực của ngành Nội vụ; sử dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; kết nối thông tin mạng với Chính phủ và hệ thống hành chính các cấp nhằm đáp ứng được yêu cầu về khoa học và công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Trong những ngày Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia có kiến thức chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ nguyên là Lãnh đạo Bộ Nội vụ, lãnh đạo các Vụ chuyên môn trình bày, trao đổi nội dung các chuyên đề về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành và Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2011- 2020 và tầm nhìn dài hạn cho các năm tiếp theo.


PGS.TS. Văn Tất Thu trình bày Chuyên đề 1 tại Hội nghị 

Chuyên đề 1: “Những vấn đề đặt ra đối với ngành Nội vụ trong giai đoạn hiện nay” do PGS.TS. Văn Tất Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ trình bày đã chỉ ra một cách toàn diện những vấn đề trong xây dựng thể chế; trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước; trong lĩnh vực chính quyền địa phương, địa giới hành chính; trong quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; quản lý Nhà nước về hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư lưu trữ; thi đua, khen thưởng; tín ngưỡng, tôn giáo; công tác thanh niên; cải cách hành chính.

Ông Trần Anh Tuấn trình bày nội dung Chuyên đề 2

Nội dung Chuyên đề 2: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Nội vụ” do ông Trần Anh Tuấn, nguyên Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ cho thấy bức tranh tổng thể về số lượng, chất lượng, những hạn chế, tồn tại của nguồn nhân lực trong ngành Nội vụ hiện nay và tập trung vào các nhóm giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng nhân lực ngành Nội vụ.
TS. Vũ Văn Thái trình bày nội dung Chuyên đề 3

TS. Vũ Văn Thái, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ với Chuyên đề 3: “Vấn đề thực tế và giải pháp về hệ thống tổ chức bộ máy đặt ra đối với thực hiện Chiến lược phát triển ngành Nội vụ” đã khái quát thực tiễn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính ở nước ta, những vấn đề về tổ chức bộ đa ngành, đa lĩnh vực và tổ chức chính quyền địa phương, hệ thống tiêu chí thành lập các đơn vị hành chính - lãnh thổ và tổ chức hành chính các cấp, đồng thời đề xuất các giải pháp hoàn thiện.


Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Phạm Minh Triết hướng dẫn triển khai thực hiện Chiến lược 

Sau khi các chuyên gia kết thúc trình bày các Chuyên đề, ông Phạm Minh Triết, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp đã trao đổi, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành Nội vụ.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu cũng đã đi thực tế và tìm hiểu về công tác Quy hoạch phát triển nhân lực tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ./.

Anh Hai

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 28.937.273

Khách Online : 5.615