Hội nghị Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ

20:48 10/07/2019 | Lượt xem : 1567

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1567
Sáng ngày 10/7, tại trụ sở Bộ, Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng cuối năm 2019 của Bộ Nội vụ.

PGS. TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.


PGS. TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ phát biểu tại Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Hội đồng khoa học của Bộ Nội vụ và đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ, lãnh đạo Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Viện) và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện. 

TS. Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng cuối năm 2019 của Bộ Nội vụ.

Theo đó trong 6 tháng đầu năm 2019, trong công tác quản lý khoa học, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ về việc nâng cao chất lượng và hoàn thiện quy trình quản lý đối với các đề tài, dự án cấp Bộ của Bộ Nội vụ, Viên Khoa học tổ chức nhà nước đã đề xuất, sửa đổi, bổ sung một số khâu trong quy trình quản lý đối với các đề tài, dự án hiện tại theo Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ; Tổ chức cuộc họp Hội đồng tư vấn, rà soát danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020 của Bộ.

Về Tổ chức quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ, Lãnh đạo Bộ đã ký ban hành Quyết định số 445/QĐ-BNV ngày 24/5/2019 về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020 của Bộ Nội vụ bao gồm 10 đề tài khoa học cấp Bộ; Quyết định số 446/QĐ-BNV ngày 24/5/2019 về việc phê duyệt Danh mục dự án điều tra bao bồm 04 Dự án điều tra, khảo sát cấp Bộ. Các nhiệm vụ khoa học cấp Bộ đăng ký thực hiện trong năm 2020 tập trung phục vụ trực tiếp cho hoạt động quản lý nhà nước của Bộ, ngành.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, đã tiến hành nghiệm thu 02 dự án (xếp loại Tốt); nghiệm thu chính thức 06 đề tài cấp Bộ (trong đó 03 đề tài xếp loại Xuất sắc, 03 đề tài xếp loại Khá); nghiệm thu cơ sở 06 đề tài cấp Bộ .Việc tổ chức nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thực hiện theo đúng quy định của Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ.

Về triển khai hoạt động khoa học và công nghệ của các đơn vị trực thuộc Bộ, trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Tôn giáo Chính phủ đã nghiệm thu chính thức 01 đề tài cấp Bộ (đạt loại xuất sắc); đang thực hiện 01 đề tài năm 2018 và 01 đề tài năm 2019. Đối với Dự án điều tra, khảo sát, Ban tiếp tục thực hiện 02 dự án ; đang thực hiện 03 đề án, dự án do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao và 05 dự án, đề tài cấp Ban; tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã nghiệm thu cơ sở 01 đề tài khoa học cấp Bộ năm 2017; đang triển khai nghiên cứu 03 đề tài khoa học cấp Bộ. Ngoài ra, Ban đã tham mưu thực hiện việc nghiên cứu Đề án xây dựng, sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng và các Nghị định, thông tư về lĩnh vực thi đua, khen thưởng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư…

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã nghiệm thu chính thức 01 đề tài khoa học cấp Bộ; đang triển khai 02 đề tài năm 2018, 2019.  đang thực hiện 01 đề tài cấp cơ sở và các chuyên đề nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Ngoài ra, Cục đang tiến hành xin ý kiến về việc đăng ký thực hiện đề tài độc lập cấp Quốc gia “Giấy mực bền lâu để in văn bản, phục vụ hoạt động quản lý nhà nước”. Triển khai nhiều hoạt động khoa học khác như: Tổ chức hội thảo khoa học “Tài liệu lưu trữ trước năm 1975 đang bảo quản  tại Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh”. Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ: Biên dịch tư liệu nghiệp vụ từ tiếng Đức sang tiếng Anh; bổ sung vốn sách tư liệu nghiệp vụ và cập nhật cơ sở dữ liệu tư liệu nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; trưng bày các tư liệu mới và tư liệu về các sự kiện đặc biệt của ngành, của đất nước. 

Học viện Hành chính Quốc gia chuẩn bị nghiệm thu cơ sở 02 đề tài năm 2018, đang triển khai 01 đề tài năm 2018 và 03 đề tài năm 2019. Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, đang triển khai 58 đề tài khoa học cấp cơ sở. Ngoài ra, Học viện chủ trì thực hiện 03 đề tài khoa học cấp tỉnh tại tỉnh Quảng Bình và tỉnh Đắk Lắk .  Học viện tổ chức nhiều hoạt động khoa học như tổ chức các cuộc Hội thảo và Tọa đàm, một số hội thảo quốc tế được đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý quan tâm như:: Hội thảo khoa học quốc tế “Nâng cao hiệu quả quản lý công trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; Chính sách phát triển trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam: ...

Viện Khoa học tổ chức nhà nước đang xin ý kiến chuyên gia góp ý và dự kiến nghiệm thu chính thức trong năm 2019 đối với đề tài độc lập cấp quốc gia “Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại Việt Nam”: chuẩn bị nghiệm thu 02 đề tài cấp Bộ; đang triển khai 02 đề tài năm 2018 và 03 đề tài năm 2019; Đã nghiệm thu 02 dự án (xếp loại tốt), chuẩn bị nghiệm thu 01 dự án và đang triển khai 05 dự án năm 2018, 2019; Ngoài ra, Viện cũng đã tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học trong nước và quốc tế như: Phối hợp với Văn phòng Viện KAS (Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức thành công Hội thảo quốc tế “Phân định thẩm quyền giữa các cấp chinh quyền địa phương của Việt Nam hiện nay”; Hội thảo khoa học “Cơ sở khoa học sửa đổi Luật cán bộ, công chức”, “Cơ sở khoa học sửa đổi luật Tổ chức Chính phủ năm 2015”, “Trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước”, "Bộ tiêu chí và giải pháp, điều kiện áp dụng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tại Việt Nam", “ Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ công chức nữ trong các cơ quan hành chính”; Phối hợp với Đại sứ Cộng hòa Pháp tổ chức tọa đàm “Mô hình chính quyền địa phương của Pháp, kinh nghiệm phân quyền giữa trung ương và địa phương” và “Chính sách trả lương theo vị trí việc làm của Cộng hòa Pháp”. 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tổ chức nghiệm thu chính thức 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ (trong đó 01 đề tài đạt loại xuất sắc, 02 đề tài đạt loại khá); chuẩn bị nghiệm thu chính thức 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ; đang triển khai 07 đề tài . Về dự án điều tra cấp Bộ: đang thực hiện 01 dự án năm 2018 và 01 dự án năm 2019. Bên cạnh đó, Trường đã tổ chức nghiệm thu 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường (đều xếp loại khá); Tổ chức họp xét chọn nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2019 cho 04 đề tài của viên chức và xét duyệt 107 đề tài cho sinh viên của Trường. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, vướng mắc cần khắc phục như: Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình trạng nợ đọng đề tài đã được giải quyết, tuy nhiên vẫn còn một số đề tài chậm so với cam kết.Việc xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của một số đơn vị chưa có sự rà soát của các đầu mối quản lý khoa học và công nghệ do đó nhiều nhiệm vụ khoa học chưa phù hợp, chưa gắn với nhu cầu của thực tiễn quản lý; nhiều trường hợp còn hạn chế trong việc xác định đối tượng, phạm vi nghiên cứu; vấn đề nghiên cứu chưa thật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và của Bộ; tên đề tài không rõ...Các Vụ chức năng chưa quan tâm đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học công nghệ gắn với nhu cầu thực tiễn quản lý của đơn vị đang rất cần có những nghiên cứu để triển khai áp dụng trong thực tiễn quản lý của Bộ;  Kinh phí dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ mặc dù có tăng tuy nhiên không nhiều do đó số lượng đề tài cấp Bộ được phê duyệt triển khai hằng năm không đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 còn chậm tiến độ: đối với các đề tài, tháng 6/2019 Bộ chưa ban hành Quyết định giao kinh phí; đối với các dự án, tháng 6/2019 mới ban hành Quyết định bổ nhiệm chủ nhiệm, vì vậy ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện đề tài, dự án.

Tại Hội nghị, các Ủy viên Hội đồng khoa học Bộ cũng thảo luận, phân tích, làm rõ những nguyên nhân hạn chế, vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ 6 tháng đầu năm 2019 và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm triển khai tốt các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, phục vụ hiệu quả cho hoạt động quản lý nhà nước của Bộ 6 tháng cuối năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Triệu Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm cũng như những ý kiến góp ý của các thành viên trong Hội đồng khoa học để Hội nghị đạt chất lượng và thành công. Thứ trưởng đề nghị trong thời gian tới, Viện Khoa học tổ chức nhà nước phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính để bố trí, phân bổ kinh phí cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đảm bảo đúng thời gian, quy định và xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng đề tài. Đề nghị Viện Khoa học tổ chức nhà nước tiếp tục triển khai các hoạt động về nghiên cứu khoa học 6 tháng cuối năm 2019. 


Phương Hằng

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.688.474

Khách Online : 445