Đảng ủy Bộ Nội vụ: Hội nghị sơ kết công tác Quý I và triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2021

15:58 29/04/2021 | Lượt xem : 1449

Chiều ngày 27/4, tại trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2021 và sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tướng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.


Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; đại diện các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ; đại diện Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Bộ Nội vụ; các đồng chí cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách công tác Đảng các Đảng ủy cơ sở trực thuộc và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

 Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ trình bày Báo cáo và Kế hoạch số 05-KH/ĐUBNV
về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Hội nghị

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ báo cáo tóm tắt kết quả công tác Quý I và phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý II năm 2021. 

Theo đó, Báo cáo đã đánh giá một cách toàn diện kết quả thực hiện công tác của Đảng ủy Bộ Nội vụ trong Quý I trên các mặt công tác: giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; dân vận và lãnh đạo đoàn thể. Nhìn chung, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Bộ ổn định, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về cơ bản là ổn định, đoàn kết; cán bộ, đảng viên xác định rõ trách nhiệm của mình theo từng vị trí trên các lĩnh vực công tác được giao.

Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và sự phối hợp có hiệu quả với Ban Cán sự đảng Bộ; Đảng ủy Bộ Nội vụ đã tập trung chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị với những nội dung cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình và gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ luôn có ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy được truyền thống tốt đẹp của Bộ Nội vụ, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II năm 2021, Đảng ủy Bộ Nội vụ xác định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ để lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch, chương trình, mục tiêu năm 2021. Khắc phục các hạn chế của Quý I năm 2021 trong thực hiện nhiệm vụ, để tập trung hoàn thành các văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; bám sát các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch công tác năm 2021 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chương trình công tác của Bộ, kể cả các công việc đột xuất hoặc được giao bổ sung.

Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng ủy Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ để chỉ đạo cáp ủy các cấp tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động bằng các hoạt động thiết thực; bằng việc làm gương mẫu, nêu gương của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là của các đồng chí cấp ủy viên, của người đứng đầu; tuân thủ kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm quy chế làm việc và các quy định của pháp luật. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và làm tốt công tác tư tưởng, giữ gìn và xây dựng đoàn kết, không để phát sinh vụ việc phức tạp trong cơ quan, đơn vị.

Trọng tâm Quý II năm 2021, Đảng ủy Bộ và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Đảng ủy Bộ Nội vụ.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn đảng, khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau mỗi đợt kiểm điểm. Các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ thường xuyên đưa việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, nâng cao nhận thức, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào sinh hoạt thường kỳ của cấp ủy và chi bộ. Chủ động tuyên truyền phản bác những luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Tiếp tục triển khai việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ cấp chi bộ cho tới toàn Đảng bộ theo đúng tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và đã được Đảng ủy Bộ cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 09-KH/ĐUBNV ngày 31/10/2016; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, hàng tháng, hàng Quý, Đảng ủy Bộ và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc sẽ xây dựng và triển khai các Nghị quyết, chuyên đề trọng tâm về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Nắm và bám sát tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận trong cơ quan, đơn vị để kịp thời có biện pháp chỉ đạo, xử lý. Cảnh giá và đấu tranh đối với những thông tin tuyên truyền, bịa đặt, bôi xấu, vu khống bịa đặt đối với cán bộ, công chức, đảng viên.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, Đảng ủy Bộ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm là công tác tổ chức, cán bộ và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm hạn chế và những vấn đề phát sinh.

Thực hiện đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Đảng ủy Bộ để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy đảng trong Bộ, chi bộ; tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ.

Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ tập trung triển khai chương trình thực hiện nghị quyết đại hội. Thực hiện việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư trong toàn Đảng bộ, cấp mới và cấp lại thẻ đảng cho các đảng viên của Đảng bộ kịp thời. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc nghiêm túc thực hiện việc chuyển sinh hoạt đảng về nơi cư trú cho các đồng chí đảng viên đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác theo đúng quy định của Đảng.

Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên các cấp. Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng và lớp đảng viên mới. Tiếp tục duy trì sinh hoạt chi bộ nề nếp, chất lượng, kết hợp với sinh hoạt chuyên đề theo Kế hoạch của Đảng ủy Bộ. Tự phê bình và phê bình luân phiên trong sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định. Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên bảo đảm chặt chẽ, chất lượng đúng quy định, trong đó chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Về công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức giám sát, kiểm tra các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ theo Kế hoạch năm 2021. Thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng và đảng viên, xác định rõ đúng sai và có hình thức xử lý theo đúng quy định của Đảng, bảo đảm khách quan, công bằng, nghiêm minh.

Giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng và đảng viên theo kế hoạch; tập trung xác minh, thẩm tra, kết luận đơn thư tố cáo, khiếu nại liên quan đến tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Về công tác dân vận và đoàn thể, tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và của Đảng ủy Bộ. Chỉ đạo Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ và Hội cựu Chiến binh Bộ thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm 2021 và các nhiệm vụ do Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ giao.

Các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong Bộ đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và xây dựng đoàn kết, nhất trí trong cơ quan, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị tham gia tích cực công tác xây dựng Đảng.


Đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương
trình bày Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận các nội dung trong dự thảo Báo cáo. Nhìn chung, các ý kiến phát biểu bổ sung thêm thông tin hoạt động của các tổ chức đoàn thể, cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Nội vụ. Một số ý kiến, kiến nghị khác tập trung vào các nội dung: kế hoạch hiện đại hóa, số hóa quản trị đảng viên; hướng dẫn về công tác sinh hoạt đảng trong điều kiện bình thường mới; triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn liền với nhiệm vụ của Bộ; chương trình hành động và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo yêu cầu của Ban Cán sự đảng Bộ; thông tin, tuyên truyền đối với các văn kiện của Đảng mà không phải là văn bản Mật dưới nhiều hình thức: qua mạng xã hội và ứng dụng công nghệ thông tin để phổ biến rộng rãi cho cán bộ, đảng viên; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, giáo dục đảng viên trong các đảng bộ, chi bộ; nhân rộng các điển hình tiên tiến;… 

Tại Hội nghị, Đảng ủy Bộ đã công bố các Quyết định khen thưởng, trao thưởng Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Giấy khen của Đảng ủy Bộ Nội vụ cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm (giai đoạn 2016 - 2020), các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.


Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
trao Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho các đảng viên 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2016 - 2020


Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ
trao Giấy khen của Đảng ủy Bộ Nội vụ cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ trao Giấy khen của Đảng ủy Bộ Nội vụ
cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự Hội nghị đã làm sâu sắc, cụ thể hóa thêm nhiều nội dung của Báo cáo.

Đồng chí Vũ Chiến Thắng đề nghị trong Quý II năm 2021, các cấp ủy đảng cần phối hợp chặt chẽ thực hiện một số nhiệm vụ sau: Bám sát chương trình công tác năm 2021 của Bộ, của đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo, động viên đảng viên, công chức, viên chức nâng cao tinh thần, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, cấp ủy đảng cần quan tâm đến nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức để động viên, khích lệ những việc làm tích cực và kịp thời phát hiện và xử lý những dấu hiệu sai phạm; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ tại nơi làm việc.

Thực hiện tốt chương trình hành động của Đảng ủy Bộ về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII, đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo Kế hoạch của Đảng ủy Bộ, tinh thần đấu tranh phê và tự phê ở các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; tập trung xác minh, thẩm tra, kết luận đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 05-KH/ĐUBNV của Đảng ủy Bộ Nội vụ về tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đoàn Thanh niên, Hội cựu Chiến binh cần có những hình thức hoạt động phù hợp để phong phú, hấp dẫn và thu hút đảng viên tham gia.

Toàn cảnh Hội nghị


Anh Cao

Tin khác