Đảm bảo trung thực, khách quan trong triển khai đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022

15:58 07/12/2022 | Lượt xem : 2316

Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 6076/BNV-CCHC ngày 01/12/2022 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022.
Công văn nêu rõ, thực hiện Quyết định số 115/QĐ-BNV ngày 24/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” năm 2022, Bộ Nội vụ tổ chức triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để chuẩn bị cho việc triển khai đo lường sự hài lòng, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hỗ trợ, phối hợp thực hiện một số hoạt động như sau: 

Thứ nhất, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan ở địa phương cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời để phục vụ công tác chọn mẫu khảo sát đo lường sự hài lòng tại địa phương. 

Thứ hai, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, công chức liên quan ở địa phương: (i) Thực hiện các nhiệm vụ nghiêm túc, đúng quy định và hướng dẫn tại văn bản này nhằm đảm bảo kết quả khảo sát ở địa phương trung thực, khách quan; (ii) tuyệt đối không định hướng, can thiệp, xem xét công việc phát phiếu khảo sát của điều tra viên;(iii) tuyệt đối không định hướng, can thiệp, xem xét việc trả lời phiếu khảo sát của người dân.

Thứ ba, thông tin để cán bộ, công chức, viên chức, người dân ở địa phương nhận thức đầy đủ, chính xác về mục đích, nội dung và yêu cầu của việc triển khai đo lường sự hài lòng, đặc biệt là để người dân tham gia trả lời phiếu khảo sát đầy đủ, trung thực, khách quan. 

Thứ tư, giao Sở Nội vụ làm đầu mối trong quá trình triển khai các hoạt động; bố trí nguồn lực, tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị liên quan của địa phương để triển khai các hoạt động.

Hoạt động phối hợp, hỗ trợ khảo sát đo lường sự hài lòng năm 2022 gồm: Chọn mẫu khảo sát; Gửi kết quả chọn mẫu khảo sát cho Bộ Nội vụ; Cung cấp thông tin liên quan cho Bộ Nội vụ để phục vụ công tác khảo sát tại địa phương (theo yêu cầu, nếu có); Thông tin cho Bộ Nội vụ các vấn đề phát sinh trong quá trình phối hợp, hỗ trợ công tác khảo sát tại địa phương (nếu có).

Việc chọn mẫu khảo sát năm 2022 được thực hiện theo phương pháp ngẫu nhiên nhiều giai đoạn, như sau:

Chọn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là "huyện"): Tại mỗi tỉnh, chọn 03 huyện để khảo sát; riêng đối với Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, chọn 06 huyện để khảo sát.

Chọn xã, phường, thị trấn (gọi chung là "xã"): Tại mỗi tỉnh, chọn 09 xã để khảo sát; riêng đối với Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, chọn 18 xã để khảo sát.

Chọn thôn, tổ dân phố (gọi chung là "thôn"): Tại mỗi tỉnh, chọn 18 thôn để khảo sát; riêng đối với Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, chọn 36 thôn để khảo sát…

Thanh Tuấn