Công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm, phân công lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng của Bộ Nội vụ

16:56 28/11/2018 | Lượt xem : 26022

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 26022

Sáng ngày 28/11, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ công bố và trao các Quyết định điều động, bổ nhiệm, phân công và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với lãnh đạo cấp Vụ và tương đương, lãnh đạo cấp Phòng thuộc Thanh tra Bộ.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Lễ công bố và trao các Quyết định bổ nhiệm.

Dự Lễ công bố có các đồng chí Thứ trưởng: Nguyễn Duy Thăng và Triệu Văn Cường; đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ; lãnh đạo, chuyên viên Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ và Tạp chí Tổ chức nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu giao nhiệm vụ tại Lễ công bố

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao các Quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho lãnh đạo cấp vụ và tương đương, cấp Phòng thuộc Thanh tra Bộ. Cụ thể:

Quyết định số 2555/QĐ-BNV ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, phân công ông Nguyễn Quốc Khánh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Vụ trưởng - Thư ký Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Quyết định số 2556/QĐ-BNV ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ.

Quyết định số 2568/QĐ-BNV ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm bà Trần Thị Liên Hương, Chuyên viên chính Vụ Hợp tác quốc tế giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nội vụ.

Các quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2018.

Quyết định số 2565/QĐ-BNV ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế đối với ông Lê Trọng Vinh đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/11/2018.

Quyết định số 2566/QĐ-BNV ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước đối với ông Nguyễn Đức Tuấn đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/10/2018.

Thông báo số 5778/TB-BNV ngày 23/11/2018 của Bộ Nội vụ về việc phân công ông Nguyễn Mạnh Khương, Phó Chánh Thanh tra Bộ điều hành công tác Thanh tra Bộ Nội vụ kể từ ngày 01/12/2018.

Quyết định số 2536/QĐ-BNV ngày 21/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm ông Phạm Quốc Hưng, Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra nội vụ khối bộ, ngành Trung ương thuộc Thanh tra Bộ Nội vụ giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Thanh tra nội vụ khối bộ, ngành Trung ương thuộc Thanh tra Bộ Nội vụ.

Quyết định số 2538/QĐ-BNV ngày 21/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Việt, Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra nội vụ địa phương thuộc Thanh tra Bộ Nội vụ giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Thanh tra nội vụ khối địa phương thuộc Thanh tra Bộ Nội vụ.

Các Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


 Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phạm Đình Lộc công bố các Quyết định điều động, phân công,
bổ nhiệm, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo cấp Vụ và tương đương của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phạm Hùng Thắng công bố các
Quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cấp Phòng thuộc Thanh tra Bộ của Bộ trưởng Bộ Nội vụ


Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng
các đồng chí được phân công, điều động và bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ và tương đương

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng
các đồng chí được bổ nhiệm lãnh đạo cấp Phòng thuộc Thanh tra Bộ
 


Phát biểu giao nhiệm vụ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân chúc mừng các đồng chí đã được tập thể Ban Cán sự Đảng Bộ, lãnh đạo Bộ tin tưởng điều động, bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ, giao phụ trách và kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo cấp vụ và tương đương và lãnh đạo cấp Phòng thuộc Thanh tra Bộ.

Bộ trưởng nhấn mạnh, công tác cán bộ, việc chuyển đổi vị trí công tác, vấn đề đề bạt và phân công lại nhiệm vụ đối với các đồng chí đứng đầu các đơn vị, các đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là công việc thường xuyên, liên tục của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ. 

Đối với việc hoán đổi vị trí công việc, do yêu cầu sắp xếp lại công việc cho phù hợp với điều kiện, năng lực, khả năng của từng đồng chí và theo yêu cầu của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ;  Ban Cán sự đảng Bộ thống nhất điều động đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ có kinh nghiệm về công tác thanh tra và tổ chức cán bộ về giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đồng chí Nguyễn Quốc Khánh được phân công làm Vụ trưởng - Thư ký Bộ trưởng và một số công việc theo sự phân công của Bộ trưởng. 
Tại buổi lễ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Vụ trưởng - Thư ký Bộ trưởng thực hiện một số nhiệm vụ: 1- Giúp Bộ trưởng trong việc chỉ đạo thực hiện Quyết định 280/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và tiến hành sơ kết một năm thực hiện Quyết định này, đây là một quyết định rất quan trọng trong việc sắp xếp, nâng cao về vấn đề kỷ cương, kỷ luật cũng như là bảo vệ chính trị nội bộ. 2- Phối hợp với Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ, Văn phòng Bộ, các đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Bộ trưởng nhận xét, đánh giá xếp loại đối với người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ trong diện Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ đánh giá. 3- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng trong việc thẩm tra, thẩm định xây dựng các đề án về vị trí việc làm; trong đó, có điều chỉnh vị trí việc làm đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc, điều chỉnh vị trí việc làm của khối cơ quan bộ và phê duyệt đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ, cố gắng hoàn thành trong tháng 12/2018. 4- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Nội vụ phân công.

Đối với đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao nhiệm vụ: Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Tổ chức cán bộ. Bộ trưởng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ mới đối với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Tuấn, nhưng công việc thì không mới, Bộ trưởng mong rằng Vụ trưởng Nguyễn Hữu Tuấn sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm của mình, trao đổi cùng với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và với đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ  cùng phối hợp hoàn thành các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đối với những đồng chí được quyết định kéo dài thời gian công tác, Bộ trưởng cho biết theo quy định đối với những trường hợp còn dưới hai năm thì không thực hiện quy trình bổ nhiệm lại mà chỉ thực hiện kéo dài thời gian công tác đến tuổi nghỉ hưu. Đây cũng thể hiện sự tín nhiệm rất cao của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ, của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ, cơ quan và đơn vị đối với đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Tổng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước và đồng chí Lê Trọng Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế để các đồng chí được tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình cho đến lúc đủ tuổi nghỉ hưu hưởng chế độ theo quy định.

Đối với Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Trần Thị Liên Hương, Bộ trưởng đề nghị Quyền Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế giao nhiệm vụ cụ thể cho đồng chí Phó Vụ trưởng theo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, các công chức trong Vụ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ đồng chí Hương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đối với các đồng chí cấp Trưởng phòng thuộc Thanh tra Bộ, Bộ trưởng đề nghị đồng chí Chánh Thanh tra có phân công, giao nhiệm vụ cụ thể và giao đồng chí Nguyễn Mạnh Khương điều hành công tác Thanh tra Bộ cho đến khi hoàn thành các quy trình bổ nhiệm Chánh Thanh tra theo quy định tạo điều kiện phân công, hỗ trợ, giúp đỡ các đồng chí mới được bổ nhiệm hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình.

Cuối cùng, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân chúc mừng tất cả các đồng chí chuyển đổi vị trí công tác, các đồng chí được đề bạt, bổ nhiệm mới, các đồng chí kéo dài thời gian công tác sẽ đạt được nhiều thành tích, nhiều việc làm thiết thực và hữu ích hơn góp phần cùng với đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm 2018 và các năm tiếp theo.

Tân Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Trần Thị Liên Hương
thay mặt các đồng chí được phân công, điều động, bổ nhiệm phát biểu tại Lễ công bố

Thay mặt các đồng chí mới được bổ nhiệm, đồng chí Trần Thị Liên Hương, tân Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế trân trọng cám ơn sự quan tâm, tin tưởng của tập thể Ban Cán sự Đảng Bộ, lãnh đạo Bộ và khẳng định sẽ nỗ lực, phấn đấu hết mình để đáp ứng tốt yêu cầu công việc trên cương vị mới. Đồng chí cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ, sự phối hợp chặt chẽ trong công tác của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, cũng như sự tin tưởng, ủng hộ của tập thể lãnh đạo, công chức trong Vụ để cùng nhau phấn đấu, đưa các đơn vị ngày càng phát triển, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao./.

Toàn cảnh Lễ công bố

 

Anh Cao

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 20.963.707

Khách Online : 595