Công bố Quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Hà Giang

17:20 17/05/2022 | Lượt xem : 3122

Ngày 16/5, tại trụ sở UBND tỉnh Hà Giang, Thanh tra Bộ Nội vụ đã công bố Quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, bổ nhiệm công chức; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức tại UBND tỉnh Hà Giang.
Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang chủ trì buổi công bố Quyết định. 
Tham dự buổi công bố có các thành viên Đoàn Thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo và công chức bộ phận tổ chức cán bộ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc UBND tỉnh Hà Giang.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương phát biểu tại buổi công bố Quyết định

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ mục đích, yêu cầu, sự cần thiết trong hoạt động của Thanh tra Bộ Nội vụ và nội dung thanh tra theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt. 

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế của Đoàn thanh tra, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ.

Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Trần Ngọc Huy công bố Quyết định thanh tra

Thay mặt Đoàn thanh tra, ông Trần Ngọc Huy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 154/QĐ-TTBNV ngày 06/5/2022 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Hà Giang.

Ông Trần Ngọc Huy cũng phổ biến về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thông qua nội dung, phương pháp làm việc của Đoàn thanh tra đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức; đồng thời, thông qua Kế hoạch tiến hành thanh tra, lịch làm việc của Đoàn thanh tra với UBND tỉnh Hà Giang và các cơ quan, tổ chức được thanh tra.

Ông Trần Ngọc Huy đề nghị UBND tỉnh Hà Giang và các cơ quan, tổ chức trực thuộc chuẩn bị nội dung báo cáo, hồ sơ tài liệu và cử công chức làm việc với Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra.

Quang cảnh buổi công bố Quyết định

Thay mặt UBND tỉnh Hà Giang, ông Lê Văn Đạt, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thông qua Báo cáo tóm tắt việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Hà Giang giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/3/2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi công bố Quyết định

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang tiếp thu các ý kiến của Đoàn thanh tra, giao Sở Nội vụ liên hệ với các sở, cơ quan ngang sở, UBND các huyện, thành phố để thống nhất về thời gian và chương trình làm việc; yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra.

Thanh Tuấn – Hoàng Tráng