Công bố Quyết định thanh tra tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

07:11 19/11/2022 | Lượt xem : 2773

Sáng ngày 18/11, tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố Quyết định thanh tra tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.
Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ chủ trì buổi công bố.
Tham dự buổi công bố Quyết định có các thành viên Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ; ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; đại diện lãnh đạo và một số công chức làm công tác tham mưu của các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương phát biểu tại buổi công bố Quyết định

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ mục đích, yêu cầu hoạt động thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ, trong đó có nhiệm vụ thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; nội dung thanh tra theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.

Ông Nguyễn Mạnh Khương yêu cầu thành viên Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc theo Quy chế làm việc của Đoàn thanh tra, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ.

Thay mặt Đoàn thanh tra, ông Nguyễn Xuân Đạt, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 446/QĐ-TTBNV ngày 10/11/2022 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, người lao động và công tác phòng, chống tham nhũng của Cục, giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/9/2022.

Ông Nguyễn Xuân Đạt cũng phổ biến về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thông qua phương pháp làm việc của Đoàn thanh tra đối với những nội dung thanh tra thuộc thẩm quyền của Cục trưởng và thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục; thông qua lịch làm việc của Đoàn thanh tra; đồng thời, đề nghị Cục và các đơn vị trực thuộc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra. 

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng phát biểu tại buổi công bố Quyết định

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thống nhất về thời gian, chương trình, nội dung làm việc của Đoàn Thanh tra Bộ; đồng thời, tiếp thu các ý kiến của Chánh Thanh tra Bộ và Trưởng đoàn thanh tra Bộ.
Ông Đặng Thanh Tùng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm trực tiếp làm việc với Đoàn thanh tra, bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra theo lịch; giao Trưởng phòng Tổ chức cán bộ làm đầu mối, đôn đốc các đơn vị chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để Đoàn hoàn thành nhiệm vụ theo Kế hoạch.

Ông Đặng Thanh Tùng cũng báo cáo tóm tắt việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, người lao động và công tác phòng, chống tham nhũng của Cục, giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/9/2022.

Thanh Tuấn – Hoàng Tráng