Công bố Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Thái Bình

14:00 10/08/2022 | Lượt xem : 2550

Sáng ngày 10/8, tại UBND tỉnh Thái Bình, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, bổ nhiệm công chức; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức… tại UBND tỉnh Thái Bình.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận chủ trì buổi công bố Kết luận. 
Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng phát biểu tại buổi công bố 

Tham dự buổi công bố có các thành viên Đoàn Thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Lại Văn Hoàn; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình.

Phát biểu tại buổi công bố, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Thanh tra Bộ Nội vụ đã đẩy mạnh, tăng cường công tác thanh tra công tác tổ chức, cán bộ, nhất là những vấn đề đang được Đảng, Chính phủ, Nhân dân, dư luận xã hội quan tâm như: việc quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc; bổ nhiệm, tuyển dụng, nâng ngạch... tại các bộ, ngành, địa phương, trong đó có UBND tỉnh Thái Bình.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương phát biểu

Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Bộ Nội vụ đã kịp thời phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những trường hợp bổ nhiệm, tuyển dụng, nâng ngạch… không đúng quy định; đồng thời, hướng dẫn, giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận thức và thực hiện đúng các quy định của Đảng, pháp luật về công tác tổ chức, cán bộ; đề xuất cấp thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

Tại buổi công bố, ông Nguyễn Xuân Đạt, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ công bố toàn văn Kết luận thanh tra số 309/KL-TTBNV ngày 05/8/2022 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Thái Bình, giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2021.

Ông Phạm Văn Nghiêm, Giám đốc Sở Nội vụ thống nhất với nội dung của Kết luận thanh tra. Sở Nội vụ với chức năng là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ sẽ nghiêm túc tiếp thu các kiến nghị của Đoàn thanh tra được nêu ra trong Kết luận thanh tra để tham mưu cho UBND tỉnh khắc phục, hoàn thiện, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận phát biểu

Phát biểu tại buổi công bố, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận khẳng định, UBND tỉnh sẽ thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, số lượng cấp phó…

Cùng với đó, chỉ đạo rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn, thực hiện về công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức do UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền; cập nhật, sửa đổi và ban hành văn bản mới để thay thế, bổ sung cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành… Đồng thời, giao Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra, trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện.

Quang cảnh buổi công bố Kết luận thanh tra

Phát biểu tại buổi công bố, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đề nghị UBND tỉnh Thái Bình thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về công tác tổ chức cán bộ nói chung và các nội dung được thanh tra nói riêng. Thực hiện việc công khai Kết luận thanh tra tại theo quy định; chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra, trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện.

 Đối với Thanh tra Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đề nghị theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra của UBND tỉnh Thái Bình theo quy định; kịp thời báo cáo, đề xuất lãnh đạo Bộ Nội vụ các vấn đề phát sinh để xem xét, xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cùng địa phương theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân.

Thanh Tuấn – Công Toán