Bộ Nội vụ triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 6/2021 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương

09:44 02/08/2021 | Lượt xem : 1579

Ngày 23/7/2021, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 3601/BNV-VP gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 6/2021 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Theo đó, ngày 14/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 75/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Về việc này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo:

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Thủ trưởng các đơn vị tập trung và triển khai quyết liệt, kịp thời những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm không để công việc trì trệ; chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành nhưng luôn bám sát thực tiễn, nhận diện đúng tình hình để tham mưu cho Lãnh đạo Bộ đưa ra quyết sách kịp thời, chính xác, đạt hiệu quả cao nhất.

Vụ Tổ chức - Biên chế, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua Đề án cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026; phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp; sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh hợp lý chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, tránh mâu thuẫn, chồng chéo, giao thoa, không rõ trách nhiệm hoặc bỏ sót việc. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, có cơ chế tăng cường thanh tra, kiểm tra và kiểm soát quyền lực.

Vụ Chính quyền địa phương, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 và các Quyết định liên quan của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Thanh tra Bộ, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (lưu ý: đảm bảo đúng quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19); tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng.

Vụ Pháp chế, tiếp tục rà soát, tổng hợp các quy định còn vướng mắc, bất cập trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, nghị định của Chính phủ và các quy định pháp luật khác liên quan; tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Bộ những nội dung cần sửa đổi, bổ sung (nếu có) gửi Bộ Y tế, Bộ Tư pháp tổng hợp.

Trung tâm Thông tin, Tạp chí Tổ chức nhà nước, Website của các đơn vị trực thuộc Bộ tập trung làm tốt công tác thông tin truyền thông, hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích; truyền cảm hứng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay. Không để xảy ra khủng hoảng truyền thông. Tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Giao Văn phòng Bộ, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực của Bộ, tham mưu cho lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước 30 tháng 9 năm 2021; ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản để thực thi phương án cắt giảm các quy định bảo đảm chỉ tiêu được giao.

Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 75/NQ-CP tại file đính kèm.

 

Anh Cao

File đính kèm.

Xem toàn văn Nghị quyết số 75/NQ-CP: Tải về

Tin khác