Bộ Nội vụ triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

20:38 29/05/2023 | Lượt xem : 649

Ngày 29/5/2023, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch số 2513/KH-BNV triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Nội vụ.
Theo đó, mục đích nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Quyết định số 1529/QĐ-TTg ngày 12/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4 và Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đồng thời, xác định nhiệm vụ cụ thể thực hiện, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan trọng việc triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực và hiệu quả.

Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được giao chủ trì và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Bộ Nội vụ.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương của cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Bên cạnh đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ trong việc thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ vào Quý IV/2023

Để triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Kế hoạch đề ra 4 nội dung thực hiện. Cụ thể:

Thứ nhất, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tập huấn nội dung Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tổ chức hội nghị quán triệt chuyên sâu, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Thời gian thực hiện Quý II và Quý III/2023.

Tổ chức tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác: đăng tải tin, bài, tài liệu giới thiệu, tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thông tin, tuyên truyền tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền, giới thiệu về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; kịp thời thông tin, phản ánh về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Luật trên Tạp chí Tổ chức nhà nước (ấn phẩm điện tử và ấn phẩm in).

Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành: tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, người làm công tác tham mưu, quản lý nhà nước thực hiện dân chủ ở cơ sở của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, ban, ngành Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan, đơn vị liên quan; tập huấn cho đoàn viên công đoàn, người lao động trong các đơn vị có sử dụng lao động, thành viên Ban Thanh tra nhân dân trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Thứ hai, ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ, thời gian hoàn thành Quý IV/2023.

Thứ ba, tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, hết hiệu lực thi hành hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Luật. Thời gian hoàn thành tháng 10 năm 2023.

Thứ tư, tổ chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

Kế hoạch yêu cầu, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; công tác phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ với các cơ quan, đơn vị và tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị chủ trì và người đứng đầu cơ quan, đơn vị phối hợp trong tổ chức triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Nội dung, nhiệm vụ phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và gắn trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đảm bảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành được thực hiện đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra kịp thời và phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.


Anh Cao