Bộ Nội vụ tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị

11:30 17/03/2021 | Lượt xem : 2564

Ngày 12/3, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 12-CV/BCSĐ về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Chỉ thị số 01-CT/TW).
Theo đó, thực hiện Quy chế phối hợp, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW và theo chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên. 

Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ yêu cầu người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng cùng cấp thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01-CT/TW và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Đảng ủy Bộ. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Xác định rõ đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Bộ đều nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Bộ, ngành Nội vụ. Người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phải đề cao vai trò, trách nhiệm trong việc xây dựng Chương trình hành động của Bộ Nội vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ xây dựng Chương trình hành động của Bộ Nội vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của Bộ, thể hiện sự quyết tâm, sáng tạo và bảo đảm tính khả thi, thiết thực, hiệu quả. Thời gian hoàn thành trong Quí II/2021. 

Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ cũng giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ban Cán sự đảng, Văn phòng Đảng ủy Bộ tổ chức Hội nghị tại Bộ, kết nối điểm cầu với Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì trong tháng 3/2021. Yêu cầu lãnh đạo cơ quan báo chí của Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ và đội ngũ giảng viên lý luận chính trị của Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tích cực tham gia đầy đủ, nghiêm túc các Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. 

Bên cạnh đó, yêu cầu các cơ quan thông tin báo chí của Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đưa tin các hoạt động thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ, ngành Nội vụ. Các đồng chí Báo cáo viên Trung ương của Bộ Nội vụ chủ động, tích cực nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là những nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; đồng thời, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, tham gia có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW tại Bộ Nội vụ. 

Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ yêu cầu việc tổ chức các Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, công tác phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn./.

Thanh Tuấn