Bộ Nội vụ thực hiện Điện của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

15:50 19/01/2021 | Lượt xem : 2502

Ngày 12/01, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 12-CV/BCSĐ về việc thực hiện Điện ngày 05/01/2021 của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Theo đó,  Ban Cán sự đảng Bộ đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của Bộ Nội vụ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc để thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế, nhất là trong thời điểm chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu. 

Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng cùng cấp để thường xuyên phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền và Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của Bộ Nội vụ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng. Thực hiện nghiêm túc phương châm bốn tại chỗ và chế độ công tác với tinh thần sẵn sàng ứng phó mọi tình huống dịch bệnh; tăng cường công tác thông tin, báo cáo, chủ động, linh hoạt, kịp thời giải quyết những vấn đề trong quá trình chuyển trạng thái ứng phó với dịch bệnh Covid-19 để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. 

Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ cũng yêu cầu các cơ quan thông tin, báo chí của Bộ và các cơ quan trực thuộc Bộ tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ, kịp thời, chính xác về nguy cơ dịch bệnh; đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Bộ phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân, gia đình, đồng nghiệp và cộng đồng./.

Thanh Tuấn