Bộ Nội vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021

19:30 28/01/2021 | Lượt xem : 1916

Ngày 22/01, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 19-CV/BCSĐ về việc lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021.
Theo đó, thực hiện Quy chế phối hợp công tác, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, những dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, quy chế làm việc và công tác cán bộ. Thực hiện tốt Quy định số 01- QĐi/TW, ngày 10/5/2018 của Bộ Chính trị về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra các cấp trong Đảng bộ, nhất là số cán bộ mới được bầu vào Ủy ban Kiểm tra.

Đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đề nghị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Công văn số 133-CV/BCSĐ, ngày 18/7/2019 của Ban Cán sự đảng Bộ về thực hiện Thông báo số 54-TB/TW, ngày 16/4/2019 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị và Công văn sổ 201-CV/BCSĐ, ngày 08/10/2019 của Ban Cán sự đảng Bộ về thực hiện Thông báo số 156-TB/TW, ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 (khóa X) “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”. Trong đó, chú trọng kiểm tra, tự kiểm tra về việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kỷ cương, kỷ luật hành chính; công tác tố chức, cán bộ; kế hoạch, tài chính; đào tạo, bồi dưỡng; quản lý thông tin báo chí; xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm minh, kịp thời những đơn vị, tổ chức, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm…

Tổ công tác của Bộ trưởng xây dựng kế hoạch và tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng giao các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ theo Quyết định số 01-QĐ/BNV ngày 01/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình công tác của Bộ Nội vụ năm 2021 và các nhiệm vụ được cấp có thấm quyền giao ngoài kế hoạch.

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao (ngoài những nội dung theo Quyết định số 43/QĐ-BNV, ngày 18/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Nội vụ năm 2021 và các nội dung đã lồng ghép với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra công vụ), trình Lãnh đạo Bộ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền trong Quí 1/2021.

Tổ chức thực hiện tốt việc thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền và những nội dung được dư luận xã hội quan tâm liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ./.

Thanh Tuấn