Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh Cao Bằng

14:32 06/12/2022 | Lượt xem : 1572

Sáng ngày 02/12, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Phạm Minh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh Cao Bằng.

Tham gia đoàn công tác có Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Hoàng Ngọc Anh; đại diện các Bộ, cơ quan: Tài chính, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ; đại diện các đơn vị thuộc Bộ: Vụ Công chức - Viên chức, Vụ Chính quyền địa phương, Vụ Cải cách hành chính.

Làm việc với Đoàn kiểm tra, về phía tỉnh Cao Bằng có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa; đại diện lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư; đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên các phòng của Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Phòng Nội vụ, Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân TP. Cao Bằng.

Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ Phạm Minh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc


Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng Nguyễn Lâm Thị Tú Anh đã báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 và phương hướng triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh.
Theo đó, công tác cải cách hành chính của tỉnh đã nhận được sự quan tâm các Bộ, ngành chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ cải cách hành chính đã được Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai ngay từ đầu năm. Việc triển khai các giải pháp quản lý, điều hành chung về cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị đã đi vào nề nếp, chủ động và kịp thời hơn trước. Kế hoạch cải cách hành chính của từng cơ quan, địa phương đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh, đồng thời có sự nghiên cứu cụ thể hóa để đáp ứng tốt thực tiễn hoạt động quản lý của từng ngành, địa phương. Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã được kiện toàn kịp thời khi có thay đổi nhân sự và hoạt động ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ công dân, tổ chức và doanh nghiệp. Việc niêm yết địa chỉ tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của công dân, tổ chức về quy định hành chính được thực hiện nghiêm túc; danh sách, số điện thoại thành viên Tổ công tác của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra thực hiện công vụ cấp tỉnh được công khai theo đúng quy định. Công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức về cơ bản đã được quan tâm, đa số các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện đúng trình tự, thành phần, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, phí và lệ phí. Người dân khi tham gia thực hiện các thủ tục hành chính đã thực hiện quyền giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước; kịp thời phản ánh, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền đối với việc giải quyết thủ tục hành chính giải quyết chưa đúng quy định.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng Nguyễn Lâm Thị Tú Anh trình bày báo cáo tại buổi làm việc

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính còn một số hạn chế, đó là: Công tác tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai các nhiệm vụ của một số cơ quan chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng; sự phối hợp trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của một số cơ quan chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tinh thần, trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của một số cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ chưa cao; công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính số đến người dân, tổ chức chưa đa dạng, hiệu quả... dẫn đến các chỉ số về cải cách hành chính của tỉnh đều giảm so với năm 2020 và so với các địa phương khác, cụ thể: Chỉ số cải cách hành chính (PAR-INDEX) đạt 82,89/100 điểm (82,89%), xếp hạng 57/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 1,82 điểm, giảm 01 bậc so với năm 2020); Chỉ số hài lòng (SIPAS) đạt 8,29/10 điểm (82,9%), xếp hạng 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 0,41 điểm, giảm 02 bậc so với năm 2020).

Tại Buổi kiểm tra, các thành viên đánh giá, trao đổi làm rõ những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân trong triển khai cải cách hành chính tại tỉnh và đưa ra giải pháp, định hướng cải cách hành chính về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ Phạm Minh Hùng, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đề nghị tỉnh Cao Bằng căn cứ kết quả đã thực hiện, rà soát các nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2022, tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh, đây là vấn đề mấu chốt, xương sống, quyết định thành công trong triển khai công tác cải cách hành chính; chỉ đạo điều hành bằng những giải pháp thiết thực, không chung chung, từ việc đổi mới công tác xây dựng kế hoạch, chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm, có sản phẩm, gắn trách nhiệm triển khai của từng cơ quan, đơn vị, có theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và các nguồn lực bảo đảm thực hiện.

Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ Phạm Minh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 sát thực với điều kiện thực tế của địa phương, có tính khả thi, đồng bộ, trong đó cần bám sát các nội dung cải cách hành chính trọng tâm mà Chính phủ đã đề ra, như: Cải cách thể chế; cải cách chế độ công vụ; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện rà soát các thủ tục hành chính để kiến nghị với cơ quan Trung ương bãi bỏ những thủ tục trong thời gian dài không phát sinh hồ sơ; kịp thời tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, đảm bảo không chồng chéo, trùng lắp; thiết lập cơ chế phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả. Gắn kết chặt chẽ cải cách hành chính với xây dựng chính quyền điện tử. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách tài chính công gắn với thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Sử dụng có hiệu quả các chỉ số có liên quan tới công tác cải cách hành chính để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ sẽ tổng hợp và chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

Quang cảnh buổi làm việc

Trước đó, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã làm việc với Ủy ban nhân dân TP. Cao Bằng, kiểm tra thực tế việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân Thành phố Cao Bằng và Trung tâm dịch vụ hành chính công của tỉnh Cao Bằng.


 

Mạnh Tuyền, Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ