Ban Chỉ đạo 35 của Bộ Nội vụ họp sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

14:39 24/06/2022 | Lượt xem : 1769

Sáng ngày 23/6, tại trụ sở Bộ, Ban Chỉ đạo về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Bộ Nội vụ (Ban Chỉ đạo 35) tổ chức cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và góp ý vào dự thảo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 35 chủ trì cuộc họp.

Dự cuộc họp có thành viên Ban Chỉ đạo 35; thành viên Tổ Thư ký và thành viên nhóm Cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 35 phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên dự họp đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, phân công phụ trách các đơn vị, gắn với các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao của Bộ Nội vụ; cơ chế phối hợp và các kiến nghị, đề xuất hoàn thiện Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; cách thức, phương pháp nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch để đề ra những giải pháp phù hợp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác rà soát, phát hiện để kịp thời tổ chức đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các quan điểm sai trái, thù địch; đẩy mạnh việc quán triệt và làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên và học viên …

Phát biểu kết luận cuộc họp, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 35, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ giúp việc nâng cao trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngay trong cơ quan, đơn vị của mình và lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Kịp thời phát hiện và xử lý những quan điểm sai trái thuộc thẩm quyền, những vấn đề nào vượt thẩm quyền của mình cần báo cáo Ban Chỉ đạo để kịp thời có chỉ đạo, xử lý.

Thứ trưởng yêu cầu cơ quan Thường trực nghiên cứu, tổng hợp những ý kiến của các đại biểu tham dự họp để sớm hoàn thiện dự thảo báo cáo và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo 35 để triển khai trong thực tiễn./.

Quang cảnh buổi họp

 

Anh Cao