Tương quan giữa Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam (ICT Index) với một số chỉ số kinh tế - xã hội khác của Việt Nam

16:34 10/04/2018 | Lượt xem : 1821

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1821

Hàng năm, các cơ quan, tổ chức của Việt Nam cũng như quốc tế công bố nhiều loại chỉ số khác nhau nhằm giúp đánh giá một cách khách quan nhất tình hình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Biểu đồ tương quan giữa ICT Index và PAR Index 2016 các Bộ, ngành

Với Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

Năm 2005, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI của Việt Nam lần đầu tiên được công bố. Đây là hoạt động thường niên nhằm đánh giá chất lượng điều hành kinh tế để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp thực hiện.

Mục tiêu của PCI là trở thành công cụ hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam thông qua việc cung cấp các chỉ tiêu, dữ liệu về chất lượng điều hành kinh tế, yếu tố quan trọng đối với đầu tư và tăng trưởng của khu vực kinh tế tư nhân. Những chỉ số này đã góp phần chỉ ra lĩnh vực cải cách nào cần thiết và cách thức cải thiện chất lượng điều hành.

Hệ số tương quan giữa ICT Index 2017 và PCI 2016 là R=0,6472 cao hơn hệ số tương quan giữa ICT Index 2016 và PCI 2015 (R=0,526).

Với Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index)

Chỉ số PAR Index lần đầu tiên được Bộ Nội vụ công bố tháng 9 năm 2013. Mục đích xây dựng PAR Index là để tạo ra một công cụ theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng, lượng hóa kết quả triển khai cải cách hành chính hàng năm của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

Hệ số tương quan giữa ICT Index 2017 và PAR Index 2016 của các Bộ, ngành là R=0,2879 cao hơn so với hệ số tương quan giữa ICT Index 2016 và PAR Index 2015 của các Bộ, ngành (R=0,1889).

Hệ số tương quan giữa ICT Index 2017 và PAR Index 2016 của các tỉnh, thành phố là R=0,6209 cao hơn so với hệ số tương quan giữa ICT Index 2016 và PAR Index 2015 của các tỉnh, thành phố (R=0,5765).

Với Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI là một bộ chỉ số đo lường khách quan về hiệu quả công tác quản trị, hành chính công và cung ứng dịch vụ công tại địa phương dựa trên kinh nghiệm thực tiễn của người dân khi tương tác với các cấp chính quyền và trong sử dụng dịch vụ công.

PAPI được thực hiện hàng năm (công bố lần đầu năm 2010) bởi Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng (CECODES), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP).

Hệ số tương quan giữa ICT Index 2017 và PAPI 2016 chỉ đạt R=0,2032 là rất thấp, thậm chí còn thấp hơn so với hệ số tương quan của ICT Index 2016 và PAPI 2015 (R=0,2126).

Với Chỉ số Thương mại điện tử (EBI)

Chỉ số Thương mại điện tử, gọi tắt là EBI (E-Business Index), giúp cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp có thể đánh giá một cách nhanh chóng mức độ ứng dụng thương mại điện tử và so sánh sự tiến bộ giữa các năm theo từng địa phương, đồng thời hỗ trợ việc đánh giá, so sánh giữa các địa phương với nhau dựa trên một hệ thống các chỉ số.

Chỉ số Thương mại điện tử do Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam thực hiện hàng năm, bắt đầu từ năm 2012.

Hệ số tương quan giữa ICT Index 2017 và EBI 2016 là R=0,5946 thấp hơn rất nhiều so với hệ số tương quan của ICT Index 2016 và EBI 2015 (R=0,7846).

Ngoài ra, tương quan giữa ICT Index và thu nhập bình quân đầu người với hệ số tương quan R=0,6518 thể hiện mức độ tương quan khá cao giữa ICT Index và mức thu nhập bình quân đầu người hằng tháng và tương quan giữa ICT Index và tỷ suất đầu tư ứng dụng cho công nghệ thông tin; theo đó, mức độ đầu tư cho công nghệ thông tin (CNTT) càng cao thì xếp hạng ICT Index càng cao, trừ một số trường hợp ngoại lệ như các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Nhà nước, Nội vụ và các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Nghệ An - là các đơn vị có tỷ suất đầu tư không cao nhưng lại có xếp hạng về ICT Index cao.

Anh Cao

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 20.973.488

Khách Online : 666