Bộ Tài chính ban hành Quyết định thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo

18:05 04/12/2017 | Lượt xem : 948

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 948
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Quyết định phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Phòng và tương đương tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Việc tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh Lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong công tác bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý; thu hút, lựa chọn được những người thực sự có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ tốt, phù hợp với vị trí để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo thuộc Bộ Tài chính.

Đề án nêu rõ: Việc tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo phải đảm bảo công bằng, công khai, khách quan, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và đúng thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ; chọn được người giỏi nhất trong số những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện đã dự thi để bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn.

Khi tổ chức thi tuyển phải có từ 2 người trở lên tham gia dự tuyển cho 1 chức danh tuyển chọn. Trường hợp chỉ có 1 người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc không có người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thì tập thể lãnh đạo và cấp uỷ của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm có trách nhiệm đề cử thêm người có đủ tiêu chuẩn điều kiện tham gia dự tuyển hoặc quyết định không thực hiện việc bổ nhiệm chức danh này cho đến khi có thêm người đăng ký tham gia dự tuyển.

Trường hợp đơn vị thẩm quyền đã quyết định danh sách người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển bảo đảm ít nhất có 2 người dự tuyển vào 1 chức danh tuyển chọn, nhưng đến ngày tổ chức thi chỉ có 1 người dự thi, thì Hội đồng thi tuyển vẫn tổ chức thi theo kế hoạch.

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển là công chức, viên chức do cấp ủy và tập thể lãnh đạo đơn vị có nhu cầu cần tuyển chọn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý giới thiệu trong quy hoạch của đơn vị mình tham gia dự tuyển.

Công chức, viên chức không công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm, nếu có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn hoặc đang công tác cùng ngành, lĩnh vực được quyền đăng ký tham gia dự tuyển và được cấp ủy, cơ quan, đơn vị nơi công chức đang công tác nhận xét, đánh giá có đủ điều kiện tham gia dự tuyển và được tập thể lãnh đạo đơn vị giới thiệu bằng văn bản tham gia dự tuyển cũng thuộc đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển.

Trên cơ sở Đề án này, các Tổng cục thuộc Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính xây dựng, triển khai Kế hoạch tổ chức thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo thuộc thẩm quyền của đơn vị.

Các Vụ, Cục thuộc Cơ quan Bộ Tài chính, sẽ phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng nội dung thi, chủ đề của Đề án liên quan đến vị trí dự tuyển thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị./.

Theo http://thoibaotaichinhvietnam.vn

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 27.605.078

Khách Online : 356