Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm việc với Bộ Nội vụTải file đính kèm

09:32 17/02/2023 | Lượt xem : 1757

Chiều ngày 16/02, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dẫn đầu Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nhiệm vụ năm 2023.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu tại Buổi làm việc

Cùng dự Buổi làm việc về phía Bộ Nội vụ có Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà; các đồng chí Thứ trưởng: Nguyễn Trọng Thừa, Nguyễn Duy Thăng, Vũ Chiến Thắng, Triệu Văn Cường và lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Tham gia Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng; đại diện Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và một số Bộ, ngành Trung ương.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến nay, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết, ngay từ đầu năm 2021, Bộ Nội vụ đã chủ động xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm là hoàn thiện hệ thống thể chế để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, Bộ Nội vụ đã tập trung rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chiến lược phát triển của Ngành.

Bộ đã kịp thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền Đề án cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XV; Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2025; phối hợp tham mưu các đề án liên quan đến tổ chức bộ máy, quản lý biên chế các cơ quan nhà nước và các đề án trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa IV, V, VI, và các đề án, báo cáo Bộ Chính trị trong Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021, 2022.

Hai năm qua, Bộ Nội vụ đã chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền thông qua 02 Luật, 02 Nghị quyết của Quốc hội; 18 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 16 Nghị định và 05 Nghị quyết của Chính phủ; 15 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 20 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và 13 văn bản hợp nhất; đồng thời, Bộ đã tập trung thẩm định 26/26 dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền về phương án, lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; kịp thời đề xuất điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng (tăng 20,8%).

Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế đã góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thiết lập cơ sở pháp lý vững chắc để thiết thực xây dựng nền hành chính nhà nước pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, dân chủ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Về công tác tổ chức bộ máy và biên chế, từ năm 2021 đến nay đã giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương Tổng cục, giảm 08 cục thuộc tổng cục và thuộc Bộ, giảm 145 vụ/ban thuộc tổng cục và thuộc Bộ; giảm 07 sở và 2.159 phòng và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; giảm 7.469 đơn vị sự nghiệp công lập đạt 13,5% so với năm 2016, vượt chỉ tiêu Trung ương giao (riêng năm 2022, các Bộ, ngành Trung ương giảm 22 đơn vị, các địa phương giảm 1.020 đơn vị).

Bộ đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế công chức của cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của Bộ, ngành, biên chế của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, biên chế hội quần chúng; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2022 - 2026 và từng năm, để bảo đảm đến hết năm 2026 giảm tối thiểu 5% biên chế công chức, giảm 10% số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021. Đồng thời, tham mưu Chính phủ trình cấp có thẩm quyền bổ sung 65.980 biên chế viên chức giáo dục cho cả giai đoạn 2022 - 2026. Trong đó, năm học 2022 - 2023 giao 27.850 biên chế viên chức ngành Giáo dục.

Tính đến hết năm 2021, hoàn thành vượt chỉ tiêu tinh giản biên chế (đối với khối công chức là 10,01% và khối sự nghiệp công lập là 11,6% viên chức hưởng lương từ Ngân sách nhà nước (năm 2022 tiếp tục giảm thêm 2,48% viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố giảm 46,64% so với năm 2015); qua đó thực hiện được mục tiêu tinh gọn biên chế, nâng cao năng lực, hiệu của hoạt động của hệ thống chính trị, giảm chi thường xuyên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 62, Nghị định số 106 về vị trí việc làm trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, phối hợp với các Bộ, ngành rà soát, xây dựng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm.

Chủ động, tích cực tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, ngành và giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành với địa phương gắn phân cấp, phân quyền với kiểm tra, kiểm soát quyền lực và phân bổ nguồn lực.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa báo cáo tại Buổi làm việc

Về quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Bộ đã tham mưu, đề xuất cắt giảm yêu cầu về chứng chỉ không cần thiết trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức. Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến nay, các Bộ, ngành và địa phương đã tuyển dụng 18.867 công chức và 125.104 viên chức (trong đó, tuyển dụng được 258 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ). Cả nước đã đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 3.230.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức và đặc biệt là quan tâm chú trọng tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài cho đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ của chính quyền địa phương.

Về xây dựng chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Nghị định của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã kịp thời hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội, Đà Nẵng và thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hồ Chí Minh. Trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2016 - 2021, đã giảm được 8 huyện, 563 xã; đồng thời tập trung giải quyết số lượng người dôi dư sau sắp xếp. Đến nay, cấp huyện giảm được 361/706 người, đạt 51,1%; cấp xã giải quyết được 6.657/9.705 người, đạt 68,6%; đã giải quyết được 7.956/8.448 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, đạt 94,2%.

Về cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, Bộ đã đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các Bộ, ngành có giá trị trung bình là 86,07%, giảm 1,49% so với năm 2020 (giá trị trung bình Chỉ số cải cách hành chính của 17 Bộ, cơ quan ngang Bộ năm 2020 là 87,56%). Chỉ số hài lòng đối với cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 bình quân đạt 87,16% tăng 1.68 điểm phần trăm so với năm 2020 (85,48%). Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của Bộ, ngành ước đạt 86,30% (tăng 0,23%); địa phương đạt 86,57% (tăng 0,20%); Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ hành chính ước đạt 87,5% (tăng 0,34%), dự kiến tổ chức công bố cuối Quý I/2023.

Đẩy mạnh triển khai Đề án chuyển đổi số của giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, Bộ Nội vụ đã xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước và tổ chức Lễ khai trương vào ngày 29/12/2022; xây dựng, ban hành Quy chế quản lý, vận hành và bảo đảm an toàn thông tin của Trung tâm tích hợp dữ liệu Bộ Nội vụ.

Về công tác thi đua, khen thưởng, ngay sau khi Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV thông qua Luật Thi đua, khen thưởng, Bộ Nội vụ đã trình cấp có thẩm quyền ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật, xây dựng 02 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật. Tham mưu triển khai thực hiện các nội dung về khen thưởng thành tích kháng chiến theo Kết luận của Bộ Chính trị; trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến” giai đoạn 2021 - 2025.

Về công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng được triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện theo các quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm hướng dẫn các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng với quy định của pháp luật, hiến chương, điều lệ của các tổ chức tôn giáo tạo khí thế sôi động, sống tốt đời, đẹp đạo, đồng hành cùng dân tộc và đóng góp quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia tích cực trong công tác an sinh xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Về công tác hợp tác quốc tế, sau 20 năm, Việt Nam đã đăng cai tổ chức thành công Hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ ASEAN và ASEAN+3, các nước đối thoại và Diễn đàn về Quản trị đất nước tốt được Ban Thư ký ASEAN, các đại biểu ASEAN tham dự Hội nghị, cộng đồng quốc tế đánh giá cao, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Bộ Nội vụ Việt Nam nói riêng, đất nước, con người Việt Nam nói chung trong khu vực và quốc tế.

Năm 2021, 2022, Bộ Nội vụ đã tổ chức thành công nhiều chuyến công tác nước ngoài tại Cộng hòa Pháp, Nhật Bản, Canada,… và đón tiếp nhiều đoàn khách quốc tế đến làm việc, ký kết nhiều văn kiện quan trọng. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu thu hút các nguồn lực và kinh nghiệm quốc tế để đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả xây dựng nền hành chính nhà nước.

Về công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ Nội vụ đã được quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt và có hiệu quả; công tác pháp chế của Bộ được quan tâm, chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định của Chính phủ; công tác quản lý nhà nước về văn thư - lưu trữ; hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ; công tác thanh niên được triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả; công tác nghiên cứu khoa học ngày càng đi vào thực chất, đóng góp nhiều luận cứ khoa học thiết thực vào việc nâng cao chất lượng hoạt động quản lý nhà nước của Bộ.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Buổi làm việc

Về nhiệm vụ năm 2023, Bộ Nội vụ đề ra phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” nhằm tạo sự thay đổi và chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của ngành Nội vụ; trong đó, tập trung vào 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

Thứ nhất, ưu tiên đầu tư toàn diện cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ, nhất là đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả về tổ chức bộ máy, biên chế; công vụ, công chức; xây dựng chính quyền địa phương, tập trung cho cấp xã, xây dựng chính quyền đô thị nhằm đáp ứng yêu cầu kiến tạo.

Thứ hai, đẩy mạnh cải cách công vụ theo vị trí việc làm; thực hiện thống nhất kiểm định chất lượng đầu vào công chức; hoàn thiện tiêu chuẩn, chức danh ngạch công chức và tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đổi mới và nâng cao chất lượng thi tuyển, nâng ngạch công chức; thực hiện xét tuyển thi thăng hạng viên chức tiến tới xóa bỏ việc xếp hạng viên chức; nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; quy định các chế độ, chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài và khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợị ích chung. Đổi mới công tác đánh giá cán bộ, cộng chức, viên chức và các quy định liên quan cán bộ, công chức, viên chức nhằm bảo đảm đồng bộ quy định của Đảng, đồng thời thiết thực nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất, cơ cấu hợp lý, đáp úng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trình cấp có thẩm quyền về lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và hoàn thành hệ thống cơ chế, chính sách để chủ động thực hiện cải cách chính sách tiền lương nhằm đảm bảo đời sống, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực.

Xây dụng hoàn thiện cơ chế, chính sách liên thông đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh nhằm xây dựng chung một chế độ công vụ.

Thứ ba, tập trung đôn đốc thực hiện phân cấp, phân quyền giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với Bộ, ngành và với chính quyền địa phương nhằm khơi thông điểm nghẽn phát triển, phát huy sự năng động, sáng tạo, tự chủ của các địa phương gắn với thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quyền lực; đẩy mạnh sắp xếp tổ chúc bộ máy, trọng tâm là rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ, ngành, địa phương; sửa đổi, bổ sung chính sách tinh giản biên chế và giải quyết đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính các cấp. Phối hợp các Bộ, ngành hoàn thiện chính sách, pháp luật về tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập và xã hội hóa dịch vụ công nhằm đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập và xã hội hóa dịch vụ công ở các lĩnh vực có điều kiện.

Thứ tư, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nghị quyết của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; hoàn thành việc sắp xếp bảo đảm mục tiêu, nguyên tắc đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong năm 2023, 2024 để ổn định tổ chức Đại hội Đảng các cấp vào năm 2025; đẩy mạnh việc thẩm định trình cấp có thẩm quyền thành lập các đơn vị hành chính đô thị gắn nâng cao chất lượng đô thị, thúc đẩy tốc độ đô thị hóa theo chủ trương của Đảng; tổ chức sơ kết mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng, trên cơ sở để xây dựng hệ thống thể chế, chính sách mô hình chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.

Thứ năm, tiếp tục thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và tập trung phối hợp có trọng tâm, trọng điểm cải cách hành chính, nhất là đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, công vụ, công chức và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả về đánh giá Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện cài cách hành chính các Bộ, ngành, địa phuơng.

Thứ sáu, củng cố, ổn định tổ chức bộ máy và phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan tham mưu về thi đua khen thưởng từ Trung ương đến địa phương; xây dựng và hoàn thiện các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị, địa phương và hướng về cơ sở để tập hợp, vận động toàn dân tham gia các phong trào thi đua; quan tâm nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua và tham gia thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng tại địa phương, cơ sở.

Thứ bảy, tổ chức triển khai chủ trương, chính sách của Đảng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của Nhân dân; phát huy những giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; khuyến khích hoạt động tôn giáo gắn với dân tộc nhân đạo nhân văn, tiến bộ, tốt đời đẹp đạo; chủ động cung cấp thông tin phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực chống phá chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Tiếp tục làm tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư lưu trữ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và chủ động, phát huy hơn nữa giá trị tài liệu lưu trữ phục vụ sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước.

Tham mưu triển khai hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thanh niên, đặc biệt là Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam; công tác cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới; tăng cường quản lý nhà nước về hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ bảo đảm hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, pháp chế nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, công chức và khơi dậy tinh thần trách nhiệm, cống hiến vì lợi ích chung của đất nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác pháp chế góp phần tích cực xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách của Chính phủ và của ngành Nội vụ.

Thứ tám, tăng cường công tác đối ngoại trên mọi lĩnh vực; thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Đề án đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Đặc biệt, tham gia tích cực các hoạt động hợp tác công vụ các nước ASEAN và ASEAN+3.

Thứ chín, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền tạo sự thống nhất, đồng thuận của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và toàn xã hội nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ.

Thứ mười, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Bộ, ngành Nội vụ nhằm góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả phục vụ Nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu tại Buổi làm việcThứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại Buổi làm việcPhát biểu tại Buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà điểm lại một số kết quả và bổ sung thêm một số nhiệm vụ mà Bộ Nội vụ đã, đang và sẽ triển khai trong thời gian tới.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định với Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang với bề dầy truyền thống lịch sử 78 năm xây dựng và phát triển, với sự nỗ lực cao của cả bộ máy, của lãnh đạo Bộ, cán bộ, công chức, viên chức Bộ, ngành Nội vụ sẽ phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.
Toàn cảnh Buổi làm việc

Phát biểu tại Buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang biểu dương, đánh giá cao nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong việc hoàn thành rất tốt khối lượng công việc vừa lớn vừa khó, vừa mới. Đồng thời, cũng đồng tình với các nội dung đã trao đổi vừa tại Buổi làm việc, từ báo cáo tóm tắt của Bộ, các ý kiến phát biểu bổ sung của lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và ý kiến của các Bộ, ngành tham gia đoàn công tác, đặc biệt là các vấn đề mà Bộ Nội vụ đã trao đổi như: tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp lại các đơn vị hành chính, hay chuyển đổi số…

Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh công tác Nội vụ là nhiệm vụ nặng nề, chỉ có thể hoàn thành tốt nếu có sự chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, chứ không thể đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm.

Tại Buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đã cho ý kiến về một số kiến nghị, đề xuất của Bộ Nội vụ. Đối với Đề án đổi mới, sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để chuẩn bị kỹ lưỡng Đề án trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ bày tỏ đồng tình ủng hộ đề xuất điều chuyển số viên chức đang đảm nhiệm vị trí việc làm công chức trong các tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, thành công chức; chuyển số người có mặt đang thực hiện vị trí việc làm công chức trong các tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước có cơ chế tài chính đặc thù chưa được giao biên chế công chức, thành công chức.

Về 4 dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ sớm hoàn thiện trên cơ sở phối hợp với các Bộ, ngành để trình ban hành theo quy định.

Về tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, trước hết phải có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thay thế cho Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH, tiếp đó Chính phủ sẽ ban hành nghị quyết để triển khai thực hiện, khi đó tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai sẽ thuận lợi hơn.

Về kiến nghị đẩy nhanh việc xây dựng, cập nhật dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức và đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, bảo đảm kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước ngày 30/6/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu để Thủ tướng Chính phủ có văn bản chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trên tinh thần phải rõ việc, rõ thời hạn hoàn thành.

Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định sẽ cùng đồng hành và cộng đồng trách nhiệm với ngành Nội vụ trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để ngành nội vụ hoàn thành tốt trọng trách được giao trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ cũng như các Bộ, ngành khác, theo thẩm quyền của mình, đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện các dự thảo Nghị định để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, không để tình trạng nợ đọng văn bản.


Anh Cao