Phê duyệt Chương trình, tài liệu bồi dưỡng công chức thực hiện công tác cải cách hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và cấp huyện giai đoạn 2017 – 2020

Ngày 15/12/2017, Bộ Nội vụ đã ký ban hành Quyết định số 2886/QĐ-BNV về việc Phê duyệt Chương trình, tài liệu bồi dưỡng công chức thực hiện công tác cải cách hành chính cấp bộ giai đoạn 2017 – 2020 và Quyết định số 2887/QĐ-BNV về việc Phê duyệt Chương trình, tài liệu bồi dưỡng công chức thực hiện công tác cải cách hành chính cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2017 – 2020.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ xin giới thiệu toàn văn 03 Bộ tài liệu bồi dưỡng cấp bộ, cấp tỉnh, cấp huyện:

Bộ tài liệu bồi dưỡng cấp bộ

Bộ tài liệu bồi dưỡng cấp tỉnh

Bộ tài liệu bồi dưỡng cấp huyện

Quyết định số 2886/QĐ-BNV

Quyết định số 2887/QĐ-BNV

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 27.619.085

Khách Online : 651