Sớm xây dựng dữ liệu về sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

05:31 25/11/2021

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Ngoại giao sớm xây dựng dữ liệu về sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (số lượng, thông tin cá nhân, thành tích, nguyện vọng,…) làm nguồn cung cấp cho các bộ, ngành, địa phương để xem xét, tuyển dụng theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.
Theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, việc ban hành Nghị định số 140/2017/NĐ-CP là cơ sở để các bộ, ngành, địa phương nói chung và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nói riêng xây dựng kế hoạch tuyển dụng bổ sung công chức, viên chức từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, tạo nguồn chất lượng cao để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên môn thuộc Bộ, ngành. Đồng thời, tạo được sự ủng hộ của dư luận xã hội trong việc cơ quan nhà nước trọng dụng, sử dụng nhân tài, người tài năng, xuất sắc, góp phần nâng cao uy tín của khu vực công.

Tuy nhiên, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP chưa quy định rõ việc xác định đối tượng và thành tích đối với các trường hợp học phổ thông trung học ở nước ngoài, cách xác định cấp độ của các kỳ thi ở nước ngoài.

Các điều kiện, tiêu chuẩn, đối tượng xét tuyển sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ được áp dụng chung (khu vực hành chính, sự nghiệp, giữa các ngành, lĩnh vực). Trong khi các lĩnh vực của ngành đa dạng, phức tạp, nhất là khối sự nghiệp, đòi hỏi các yêu cầu khác nhau nên chưa thực sự phù hợp, khả thi.

Bên cạnh đó, việc tìm nguồn để tuyển dụng đối với những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ khó khăn, chủ yếu do các bộ, ngành, địa phương chủ động thông qua hình thức thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhu cầu của cơ quan tuyển dụng và đối tượng tuyển dụng không được kết nối kịp thời.

Đặc biệt, chênh lệnh tiền lương, phụ cấp quá lớn (gấp 2 lần) cũng gây ra sự so sánh trong nội bộ đơn vị và áp lực đối với các trường hợp trúng tuyển. Hiện tại, chế độ tiền lương đối với công chức, viên chức vẫn đang tính theo thâm niên công tác, trong khi đó, mỗi vị trí công việc yêu cầu khác nhau. Trong khi các đơn vị sự nghiệp, đặc biệt đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chủ yếu thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, điều dưỡng các đối tượng là người có công, các đối tượng yếu thế trong xã hội, không có nguồn thu, chủ yếu ngân sách nhà nước đảm bảo. Vì vậy, nguồn kinh phí thực hiện chính sách, cơ chế thu hút, đãi ngộ, trọng dụng nhân tài còn hạn chế.

Do đó, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị Bộ Nội vụ chủ trì xem xét, trình cấp có thẩm quyền quy định đối tượng xét tuyển đối với sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; đặc biệt thống nhất giữa Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 và các Nghị định hướng dẫn thi hành.

Cùng với đó, quy định rõ đối tượng học phổ thông trung học ở nước ngoài và có hướng dẫn cụ thể về các thành tích tương đương với các thành tích quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP. 

Nghiên cứu, sửa đổi điều kiện, tiêu chuẩn, đối tượng xét tuyển sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào đơn vị sự nghiệp; đồng thời, nghiên cứu bổ sung một số chính sách thu hút sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ ngoài quy định chung và giao cho các đơn vị sự nghiệp, địa phương có nguồn thu thực hiện.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Ngoại giao sớm xây dựng dữ liệu về sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (số lượng, thông tin cá nhân, thành tích, nguyện vọng,.) làm nguồn cung cấp cho các bộ, ngành, địa phương để xem xét, tuyển dụng theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP./.

Thanh Tuấn (Nguồn: Báo cáo số 01/BC-LĐTBXH)