Cao Bằng: Chưa tuyển dụng được trường hợp nào là cán bộ khoa học trẻ

15:32 19/11/2021

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, tính đến tháng 12/2020, UBND tỉnh mới tuyển dụng được 03 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc; chưa thu hút và tuyển dụng được trường hợp nào là cán bộ khoa học trẻ.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Cao Bằng, ngay khi Chính phủ ban hành Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, UBND tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai tới các cơ quan, đơn vị trực thuộc trên toàn tỉnh. Kết quả, 100% cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thông qua các hình thức: tổ chức hội nghị, triển khai bằng văn bản, báo chí địa phương, hệ thống loa truyền thanh, hệ thống quản lý văn bản và trang thông tin điện tử...

UBND tỉnh cũng xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP để làm căn cứ cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát và có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, phát hiện cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP và báo cáo UBND tỉnh định kỳ hằng năm (qua Sở Nội vụ), tuy nhiên, do các yếu tố khách quan tác động, dẫn tới công tác phát hiện còn hạn chế, cho đến nay các cơ quan, đơn vị chưa phát hiện và lập danh sách được trường hợp nào.

Tính đến tháng 12/2020, UBND tỉnh thực hiện thu hút, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc đối với 03 trường hợp vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập từ tháng 10/2020 theo quy định tại Chương III Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.

Sau khi được tuyển dụng, UBND tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tiếp nhận và phân công công tác đối với 03 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc từ tháng 10/2020 đảm bảo chế độ, chính sách đúng quy định (trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp tăng thêm (phụ cấp tăng thêm bằng 100% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng). Các trường hợp này được tạo điều kiện làm việc thuận lợi đúng với nguyện vọng và chuyên ngành được đào tạo, từ đó tạo động lực phấn đấu và cống hiến tài năng góp phần xây dựng tỉnh Cao Bằng phát triển.

Mặc dù được sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị, tuy nhiên công tác phát hiện cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP và thực hiện chính sách thu hút, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ còn hạn chế, số lượng thu hút và tuyển dụng được còn rất ít.

Lý giải về những hạn chế này, UBND tỉnh Cao Bằng cho rằng, quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện chính sách thu hút, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP khá cao và khó thực hiện hiệu quả tại một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như tỉnh Cao Bằng. Nguồn nhân lực sẵn có tại tỉnh Cao Bằng hầu như chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện về thu hút theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.

Cùng với đó, thực hiện các Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ, tỉnh Cao Bằng tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, do đó, từ năm 2018 đến nay tỉnh Cao Bằng tạm dừng công tác tuyển dụng mới công chức, điều đó cũng ảnh hưởng tới công tác thu hút và tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Với đặc thù là tỉnh miền núi, nguồn nhân lực tại chỗ hầu như chưa đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn về thu hút, tuyển dụng; mặt khác, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, vì vậy, tỉnh Cao Bằng không đủ sức cạnh tranh thu hút nhân tài so với các địa phương khác trong cả nước. 

UBND tỉnh Cao Bằng đề nghị Chính phủ có quy định riêng về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp với điều kiện của từng địa phương./.

Thanh Tuấn
(Nguồn: Báo cáo số 3162/BC-UBND)