Bộ Tài chính: Tuyển dụng được 41 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ

15:32 19/11/2021

Để nâng cao chất lượng nguồn lực, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành và hội nhập kinh tế quốc tế, Bộ Tài chính đã thực hiện tuyển dụng được 41 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ vào công tác, trong đó 39 trường hợp công tác tại Cơ quan Bộ Tài chính và 02 trường hợp công tác tại Cơ quan Kho bạc Nhà nước.
Triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức Bộ Tài chính năm 2018 theo Nghị  định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ; quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2019 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Nội dung các Đề án nêu rõ đối tượng tuyển dụng, chỉ tiêu tuyển dụng, hình thức tuyển dụng và trình tự, thủ tục triển khai thực hiện. 

Trên cơ sở nội dung các Đề án, Bộ Tài chính đã tổ chức tuyển dụng công khai, minh bạch và theo đúng quy định của Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản liên quan. Tổng số chỉ tiêu dự kiến tuyển dụng theo các Đề án là 78 chỉ tiêu. Kết quả, Bộ Tài chính đã thực hiện tuyển dụng được 41 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ vào công tác, trong đó 39 trường hợp công tác tại Cơ quan Bộ Tài chính và 02 trường hợp công tác tại Cơ quan Kho bạc Nhà nước. 

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, khó khăn, vướng mắc khi tổ chức tuyển dụng theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP là đến nay chưa có cơ sở dữ liệu sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Việc phát hiện sinh viên xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ chưa được thực hiện, theo đó, trong quá trình tuyển dụng chưa có sự kết nối giữ nhu cầu của cơ quan tuyển dụng với các đối tượng đảm bảo tiêu chuẩn, vì vậy, thực tế công tác tuyển dụng chưa đạt được số lượng chỉ tiêu như mong muốn, số hồ sơ đáp ứng yêu cầu đăng ký dự tuyển còn ít, chưa đáp ứng yêu cầu. 

Đồng thời, có rất nhiều loại văn bằng, chứng chỉ khác nhau do các cơ sở giáo dục đào tạo, bồi dưỡng khác nhau cấp theo thẩm quyền do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động thương binh và Xã hội quản lý, các cơ quan, tổ chức tuyển dụng không quản lý về việc cấp văn bằng, chứng chỉ. Cùng vói đó, việc xác định các giải cá nhân phải gửi văn bản trao đổi với địa phương, đơn vị, do đó, việc thẩm tra, xác minh mất nhiều thời gian, dẫn đến khó khăn trong việc đảm bảo tiến độ, thời hạn tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.    

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Nội vụ khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu và theo dõi việc thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ để làm cơ sở cho các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả và tạo cơ sở dữ liệu theo dõi việc thực hiện có hệ thống trong cả nước; báo cáo Chính phủ giao Bộ quản lý nhà nước (Bộ Giáo dục và Đào tạo) có trách nhiệm trong việc theo dõi, thẩm định việc cấp bằng, chứng chỉ của các cơ sở giáo dục đào tạo, bồi dưỡng; xác nhận giải thưởng của các đối tượng đăng ký tuyển dụng. Trong trường hợp cần xác nhận, thẩm tra thì cơ quan, tổ chức thực hiện tuyển dụng có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo làm đầu mối thẩm định, xác nhận. 

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ bổ sung nội dung quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đối tượng được tuyển dụng. Đề nghị báo cáo Chính phủ rà soát nghiên cứu có hướng dẫn cụ thể chính sách đối với những trường hợp được tuyển dụng sau khi hết thời hạn công tác 05 năm vẫn chưa được nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức vì các lý do khách quan (đơn vị chưa tổ chức thi nâng ngạch, thăng hạng; không còn chỉ tiêu ngạch công chức, hạng viên chức tương đương chuyên viên chính theo vị trí việc làm; ...) mà vẫn đảm bảo được chất lượng, tiến độ, khối lượng công việc và đáp ứng được yêu cầu công việc đòi hỏi trình độ cao.  

Đồng thời, đề nghị rà soát, nghiên cứu báo cáo Chính phủ quy định điều kiện cử tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức đối với các trường hợp đảm bảo tiêu chuẩn chung...

Thanh Tuấn (Nguồn: Báo cáo số 60/BTC-TCCB)