Bộ Nội vụ phát động phong trào thi đua thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

19:23 24/12/2021

Ngày 13/12, Hội nghị phổ biến và phát động phong trào thi đua thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 do Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp quốc tại Việt Nam tổ chức. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường đã phát động phong trào thi đua thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường phát động phong trào thi đua

Thứ trưởng Triệu Văn Cường cho biết, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và toàn xã hội ngày càng quan tâm, tạo điều kiện chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên nhằm mục tiêu phát triển toàn diện nguồn nhân lực trẻ, lực lượng xã hội to lớn của đất nước; ban hành các cơ chế, chính sách bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ và sự tham gia của thanh niên vào các lĩnh vực của đời sống xã hội; huy động thanh niên tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thanh niên ngày càng tự tin, chủ động, sáng tạo, tự trau dồi, trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng, có khát vọng, hoài bão cống hiến cho quê hương, đất nước, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. 

Sự phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã mở ra cho thanh niên những cơ hội lớn để phát triển, vươn cao về trí tuệ, năng lực, sức sáng tạo, tính cạnh tranh, khả năng tiếp cận, chủ động thích ứng và hội nhập quốc tế; song cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với chính bản thân thanh niên và công tác quản lý nhà nước về thanh niên trong thời gian tới. 

Trước bối cảnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, vừa nhằm mục tiêu tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để phát triển toàn diện thanh niên, vừa làm cơ sở để thiết lập hành lang pháp lý phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, pháp luật về thanh niên.

Quang cảnh Hội nghị

Để tổ chức triển khai Chiến lược đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Bộ Nội vụ tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện Chiến lược trong toàn quốc với những nội dung trọng tâm sau:

Một là, tăng cường phổ biến, quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên đến các cấp, các ngành, bảo đảm thống nhất về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị trong việc chăm lo, bồi dưỡng và phát triển toàn diện thanh niên.

Hai là, các bộ, ngành, địa phương phát động phong trào thi đua thực hiện toàn diện, thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược; đồng thời, lồng ghép có hiệu quả phong trào thi đua thực hiện Chiến lược với các phong trào thi đua yêu nước của bộ, ngành, địa phương mình bảo đảm thiết thực, hiệu quả; huy động sự vào cuộc, tham gia tích cực của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, tổ chức kinh tế, cơ sở giáo dục, gia đình, xã hội và của thanh niên.

Ba là, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương xây dựng nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, đánh giá kết quả thực hiện, khen thưởng và đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng thành tích thực hiện Chiến lược bảo đảm khách quan, minh bạch, tránh cào bằng, thành tích của các tập thể, cá nhân được khen thưởng phải bảo đảm tiêu biểu, có tác dụng nêu gương tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bốn là, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý; kịp thời phát hiện, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, chú trọng khen thưởng tập thể, cá nhân trực tiếp tham mưu, tổ chức thực hiện Chiến lược, Chương trình phát triển thanh niên; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời về phong trào thi đua và kết quả thực hiện Chiến lược.

Năm là, nêu cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng thành tích thực hiện Chiến lược; có hình thức biểu dương, khen thưởng và xử lý vi phạm kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Sáu là, đề nghị Ban Dân vận Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đồng hành cùng phong trào thi đua của các bộ, ngành và địa phương; phối hợp tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm tổ chức thực hiện Chiến lược.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường tin tưởng rằng, với tinh thần hăng hái, quyết tâm, phong trào thi đua sẽ lan tỏa mạnh mẽ ở các cấp, các ngành; được đúc kết thành phong trào thi đua của từng cơ quan, đơn vị, địa phương với những hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, thiết thực và hiệu quả; được hiện thực hóa bằng các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể và khả thi nhằm mục tiêu phát triển toàn diện thanh niên, để thanh niên luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nguồn lực con người; phát huy vai trò là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thanh Tuấn