Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quan tâm tuyển dụng sinh viên xuất sắc

18:21 22/12/2021

Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình triển khai, thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ thì chủ trương tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhằm tạo nguồn công chức, viên chức chất lượng cao đã được Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quan tâm, thảo luận và kết luận trong các cuộc họp.
Đồng thời, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong kế hoạch bổ sung công chức, viên chức hành năm; phối hợp quán triệt trong các hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ cho cán bộ chủ chốt và công chức, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị thuộc Bộ. Trên cơ sở đó, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức quán triệt nội dung Nghị định số 140/2017/NĐ-CP trong mỗi đơn vị.

Để triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu các đơn vị quản lý nhà nước thực hiện việc xét tuyển 50% số biên chế được sử dụng để bổ sung công chức từ sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP; đối với đơn vị sự nghiệp, yêu cầu dành một tỷ lệ nhất định chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao để xét tuyển sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng hàng năm nhằm nâng cao chất lượng công chức, viên chức, tạo nguồn cho đội ngũ lãnh đạo quản lý và chuyên gia trong mỗi lĩnh vực chuyên môn của Bộ, ngành.

Bên cạnh đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng ban hành Kế hoạch xét tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ, trong đó nêu rõ mục đích yêu cầu là xét tuyển sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, Thạc sĩ, Tiến sĩ bổ sung vào đội ngũ công chức có chất lượng cao, trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và tạo nguồn cán bộ, công chức lâu dài cho Bộ với 25 chỉ tiêu. 

Trong Kế hoạch cũng nêu rõ yêu cầu về đối tượng, nội dung dự tuyển và quy trình thực hiện, đặc biệt là các chính sách trọng dụng sau khi thực hiện xét tuyển như chế độ tiền lương, nâng ngạch, đào tạo, bồi dưỡng và trách nhiệm của các đơn vị trong quá trình thực hiện xét tuyển và sử dụng sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Quá trình triển khai Kế hoạch xét tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các nguyên tắc bảo đảm phù hợp quy định pháp luật, công khai, minh bạch, khách quan và cạnh tranh trong tuyển dụng công chức từ bước thông báo xét tuyển cho đến bước ban hành quyết định tuyển dụng.

Về kết quả tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đã có 26 thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển; số thí sinh thuộc đối tượng và đủ tiêu chuẩn là 19 trường hợp, dự xét tuyển vào 14 vị trí thuộc 11 đơn vị.
Công tác tổ chức xét tuyển thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật. Các câu hỏi phỏng vấn được thực hiện theo hướng câu hỏi mở đảm bảo kiểm tra kỹ về khả năng tư duy, là điểm mạnh của các đối tượng này. Kết quả có 07 trường hợp trúng tuyển vào 07 vị trí thuộc 07 đơn vị, trong đó: Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc: 02; Thạc sĩ: 04; Tiến sĩ: 01; 03 nam; 04 nữ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ra quyết định tuyển dụng công chức đối với các trường hợp trên và đã báo cáo Bộ Nội vụ về việc triển khai và kết quả xét tuyển công chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP. 

Để chế độ chính sách đối với các trường hợp trúng tuyển được thực hiện đầy đủ, tạo điều kiện cho các trường hợp trúng tuyển phát huy một cách tốt nhất năng lực, khả năng tư duy và sở trường; đồng thời, có thời gian tiếp cận sâu về chuyên môn do đặc thù của ngành nhiều lĩnh vực, liên quan đến an sinh xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu Thủ trưởng, Lãnh đạo các đơn vị trực tiếp hướng dẫn tập sự cho các trường hợp này với thời gian tập sự là 12 tháng. Các đơn vị đều bố trí phân công đúng vị trí việc làm đã tham gia dự tuyển và trúng tuyển; sắp xếp, bố trí tạo điều kiện làm việc tốt nhất theo quy định và thực hiện chính sách tiền lương đúng theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 140/2017/NĐ- CP. Các công chức được tham gia các khóa bồi dưỡng công chức, chuyên môn, về các kỹ năng. Đến thời điểm này, bước đầu các đơn vị đều đánh giá các trường hợp có khả năng làm việc tốt./.

Thanh Tuấn (Nguồn: Báo cáo số 01/BC-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội)