[Quay lại danh sách đề tài khoa học]

Giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nội vụ.

Năm 2017 - 2018
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Cấp độ Bộ Nội vụ
Mô tả
Chủ nhiệm đề tài Vụ Cải cách hành chính
Nội dung