[Quay lại danh sách đề tài khoa học]

Đào tạo nhân lực chất lượng cao tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Năm 2017 - 2018
Lĩnh vực Đào tạo bồi dưỡng
Cấp độ Bộ Nội vụ
Mô tả
Chủ nhiệm đề tài Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
Nội dung