[Quay lại danh sách đề tài khoa học]

Các loại hình quỹ xã hội, quỹ từ thiện - Xu hướng phát triển trong điều kiện mới

Năm 2017 - 2018
Lĩnh vực Hội, tổ chức phi chính phủ
Cấp độ Bộ Nội vụ
Mô tả
Chủ nhiệm đề tài Vụ Tổ chức phi Chính phủ
Nội dung