[Quay lại danh sách đề tài khoa học]

Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực khen thưởng trong giai đoạn hiện nay.

Năm 2017 - 2018
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Cấp độ Bộ Nội vụ
Mô tả
Chủ nhiệm đề tài Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
Nội dung