[Quay lại danh sách đề tài khoa học]

Các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong thời kỳ mới.

Năm 2017 - 2018
Lĩnh vực Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Cấp độ Bộ Nội vụ
Mô tả
Chủ nhiệm đề tài Vụ Đào tạo bồi dưỡng, cán bộ, công chức
Nội dung