[Quay lại danh sách đề tài khoa học]

Cơ sở khoa học xây dựng mô hình tổ chức chính quyền ở các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Năm 2017 - 2018
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
Cấp độ Bộ Nội vụ
Mô tả
Chủ nhiệm đề tài Viện Khoa học tổ chức nhà nước
Nội dung