[Quay lại danh sách đề tài khoa học]

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia.

Năm 2017 - 2018
Lĩnh vực Văn thư, lưu trữ
Cấp độ Bộ Nội vụ
Mô tả
Chủ nhiệm đề tài Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Nội dung