[Quay lại danh sách đề tài khoa học]

Hoàn thiện pháp luật về phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay.

Năm 2017 - 2018
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
Cấp độ Bộ Nội vụ
Mô tả
Chủ nhiệm đề tài Viện Khoa học tổ chức nhà nước
Nội dung