[Quay lại danh sách đề tài khoa học]

Quan hệ giữa Nhà nước với tôn giáo của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm.

Năm 2017 - 2018
Lĩnh vực Tôn giáo
Cấp độ Bộ Nội vụ
Mô tả
Chủ nhiệm đề tài Ban Tôn giáo Chính phủ
Nội dung