[Quay lại danh sách đề tài khoa học]

Cơ sở khoa học nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện nay.

Năm 2017 - 2018
Lĩnh vực Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Cấp độ Bộ Nội vụ
Mô tả
Chủ nhiệm đề tài Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
Nội dung