[Quay lại danh sách đề tài khoa học]

Quan điểm và giải pháp bảo đảm thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

Năm 2017 - 2018
Lĩnh vực Tôn giáo
Cấp độ Bộ Nội vụ
Mô tả
Chủ nhiệm đề tài Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
Nội dung