[Quay lại danh sách đề tài khoa học]

Huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam.

Năm 2017 - 2018
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Cấp độ Bộ Nội vụ
Mô tả
Chủ nhiệm đề tài Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
Nội dung