[Quay lại danh sách đề tài khoa học]

Cơ sở khoa học xây dựng khung năng lực mẫu cho một số vị trí việc làm ở Bộ Nội vụ.

Năm 2017 - 2018
Lĩnh vực Cán bộ, công chức
Cấp độ Bộ Nội vụ
Mô tả
Chủ nhiệm đề tài Vụ Pháp chế
Nội dung