Kế hoạch số 21-KH/BCSĐ, ngày 18/4/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

11:58 22/04/2022

Xem toàn văn Kế hoạch số 21-KH/BCSĐ trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Kế hoạch số 21-KH/BCSĐ Tải về

Tin khác