Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong

11:54 22/08/2022

Ngày 19/8, Ban Cán sự đảng Bộ ban hành Công văn số 377-CV/BCSĐ thực hiện Hướng dẫn số 67-HD/BTGTW ngày 15/8/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Đồng chí Lê Hồng Phong. Nguồn: daihoidang.vn 

Theo đó, Ban cán sự đảng Bộ có ý kiến như sau:

Thứ nhất, thực hiện Quy chế phối hợp công tác, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ triển khai thực hiện Hướng dẫn số 67-HD/BTGTW nêu trên.

Thứ hai, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng cùng cấp quán triệt Hướng dẫn số 67-HD/BTGTW nêu trên đến công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý.

Thứ ba, Trung tâm Thông tin, Tạp chí Tổ chức nhà nước bám sát Hướng dẫn số 67-HD/BTGTW để triển khai các hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong; khai thác thông tin, tư liệu chính thống, những vấn đề có ý nghĩa tuyên truyền giáo dục sâu sắc về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho các tầng lớp Nhân dân và công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ.

* Trước đó, ngày 15/8/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 67-HD/BTGTW ngày 15/8/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong.

Theo Hướng dẫn, mục đích, yêu cầu tuyên truyền nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn, quan trọng của đồng chí Lê Hồng Phong - nhà lãnh đạo xuất sắc, tấm gương trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc ta; giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng; qua đó củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, cộng cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ ra sức học tập, lao động và cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần được tổ chức với nội dung và hình thức phù hợp, trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định; kết hợp với tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và các ngày lễ lớn của dân tộc; góp phần cổ vũ, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước.

5 nội dung tuyên truyền

Thức nhất, thân thế, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong: Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chiến sỹ kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Thứ hai, những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đặc biệt là những đóng góp quan trọng trong việc hình thành chủ trương, đường lối của Đảng, khôi phục cơ sở đảng, lập lại cơ quan lãnh đạo, thúc đẩy hoạt động của Đảng khi cách mạng gặp bước khó khăn, thoái trào trên cương vị Tổng Bí thư Trung ương Đảng.

Thứ ba, những phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Lê Hồng Phong, đó là: ý chí cách mạng kiên cường, suốt đời chiến đấu, hi sinh vì lý tưởng cộng sản; đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng và Nhân dân lên trên lợi ích cá nhân; tuyệt đối tin tưởng vào tinh thần, sức mạnh và trí tuệ của quần chúng Nhân dân, biết dựa vào Nhân dân để đưa cách mạng vượt qua những bước hiểm nghèo; luôn giữ vững niềm tin vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng; là tấm gương sáng trong học tập, rèn luyện, không ngừng nghiên cứu, nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và thế hệ trẻ Việt Nam học tập, noi theo.

Thứ tư, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng lãnh đạo và khởi xướng; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, sự đóng góp to lớn của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Thứ năm, các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới địa phương; chú trọng tới các hoạt động lớn, trọng tâm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và Tổ quốc./.

 

Anh Cao