Trao đổi về xây dựng Đảng và lãnh đạo phát triển đất nước giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc

21:26 28/09/2021

Nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (1921-2021), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng tổ chức Hội thảo khoa học “100 năm phát triển Đảng Cộng sản Trung Quốc - Trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng và lãnh đạo phát triển đất nước giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc” bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến ở 10 điểm cầu tại Việt Nam và Trung Quốc.
Toàn cảnh hội thảo.

Thay mặt lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng chí Trần Hy, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; Thay mặt lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và phát biểu đề dẫn.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; gần 100 đại biểu là các nhà khoa học đến từ nhiều nhà trường, viện nghiên cứu của Trung Quốc và Việt Nam.

Với 50 bản tham luận tham gia, Hội thảo tập trung: Khẳng định những thành tựu vĩ đại và kinh nghiệm sau 100 năm xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc và hơn 90 năm xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời đã mở ra một kỷ nguyên phát triển mới, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước Trung Hoa. Với đường lối cải cách, mở cửa, đổi mới, sáng tạo không ngừng, từ năm 1978 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đất nước Trung Hoa đã đạt được những thành tựu phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực. Nhân dân Trung Quốc đã hoàn thành mục tiêu 100 năm đầu tiên là xây dựng một xã hội khá giả toàn diện, tạo đà và nền tảng chắc chắn để hướng tới mục tiêu 100 năm lần thứ hai trở thành một cường quốc Xã hội chủ nghĩa hiện đại về mọi mặt, xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới.

Đối với Việt Nam, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành được những tựu vĩ đại.

Đó là: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội; thắng lợi của sự nghiệp đổi mới với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định đất nước “chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, tiếp cận ở nhiều góc độ khác nhau, Hội thảo khẳng định: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng mỗi nước, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên định những nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, hoạt động theo pháp luật, liên hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng.

Hiện nay, Đảng Cộng sản Trung quốc đang thực hiện mạnh mẽ xây dựng và quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện. Đảng Cộng sản Việt Nam đẩy mạnh thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước và xu thế phát triển của thời đại; Khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và triển vọng hợp tác của đối tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, hai nước đã không ngừng vun đắp và phát triển mối quan hệ truyền thống, hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Hai bên đã xác định phát triển quan hệ hai nước theo phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”, với tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” và thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Hội thảo khẳng định: Triển vọng hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong thời gian tới còn rất lớn và đầy tiềm năng trên nhiều lĩnh vực cần được quan tâm đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Nguồn: nhandan.vn