Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trong việc quản lý và sử dụng đất

14:28 19/12/2022

Ngày 15/12, Đảng ủy Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 85-CV/BTG về việc thực hiện Kế hoạch số 27-KH/BCSĐ ngày 12/12/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.
Theo đó, Đảng ủy Bộ Nội vụ đề nghị các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị phổ biến, quán triệt nội dung Kế hoạch số 27-KH/BCSĐ ngày 12/12/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn đảng bộ, chi bộ theo đúng tinh thần Kế hoạch; bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Mục đích của Kế hoạch số 27-KH/BCSĐ nhằm nêu cao trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong việc thống nhất nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ về quản lý và sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Về công tác phổ biến, tuyên truyền, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kế hoạch số 08-KH/TW đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của Bộ Nội vụ. 

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp cấp ủy Đảng cùng cấp phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW gắn với các quy định của pháp luật về đất đai, nội dung và phương pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, nhằm nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức và người lao động về quản lý và sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. 

Ban Cán sự đảng Bộ giao Tạp chí Tổ chức nhà nước, Trung tâm Thông tin tăng cường tuyên truyền Nghị quyết số 18-NQ/TW, Kế hoạch số 08-KH/TW và Kế hoạch này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ, Tạp chí Tổ chức nhà nước; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động hiểu đúng, đầy đủ về đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, nhất là về quyền và nghĩa vụ của Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được Nhà nước giao quyền sử dụng đất. Đất đai là nguồn lực to lớn cần được phát huy, quản lý và sử dụng có hiệu quả, bền vững, bảo đảm công bằng xã hội; không để bị suy thoái, hủy hoại, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.

Về nhiệm vụ cụ thể, nghiên cứu, tham mưu kiện toàn, hoàn thiện hoàn thiện hệ thống cơ quan quản lý đất đai ở Trung ương và địa phương, bảo đảm tinh gọn, ổn định, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý đất đai; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thống nhất theo hướng nâng cao trách nhiệm của địa phương và kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ của Trung ương; giảm đầu mối, giảm trung gian, gắn với cải cách hành chính, giảm phiền hà tiêu cực; tiếp tục hoàn thiện, nâng cao năng lực các tổ chức dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai.

Tham mưu trình cấp có thẩm quyền sửa đổi Luật Lưu trữ, trong đó có nội dung về quản lý tài liệu lưu trữ điện tử trong lĩnh vực đất đai.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về công tác quản lý tài sản, quản lý đất đai trong các cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch hoặc đột xuất; kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hoặc theo nhiệm vụ được giao (nếu có) tại các đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ có trụ sở làm việc, quản lý, sử dụng đất đai.

Thanh Tuấn

Tin khác