Bộ Nội vụ tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

15:48 16/05/2023

Ngày 15/5/2023, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 612-CV/BCSĐ gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ về việc thực hiện Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW ngày 27/4/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo đó, thực hiện Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW ngày 27/4/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Thứ nhất, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ phổ biến, tuyên truyền Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW nêu trên đối với các tổ chức đảng thuộc, trực thuộc Đảng bộ Bộ.

Thứ hai, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng cùng cấp quán triệt Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW đến công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý; các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị. 

Thứ ba, giao Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao tại điểm 1.1 Khoản 1 Mục IV Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW; báo cáo kết quả thực hiện tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc về Ban cán sự đảng Bộ và cấp có thẩm quyền theo quy định. 

Thứ tư, Trung tâm Thông tin, Tạp chí Tổ chức nhà nước phối hợp Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để triển khai các hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; mở chuyên mục giới thiệu, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến và nhân tố mới, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước.

* Ngày 27/4/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

Theo Hướng dẫn, mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để công tác thi đua, khen thưởng là động lực, biện pháp góp phần tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Đồng thời, khẳng định giá trị và sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước qua từng giai đoạn cách mạng của Đảng và Nhân dân ta, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong các phong trào thi đua và công tác thi đua - khen thưởng; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; trong đó, coi trọng công tác nghiên cứu lý luận tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đánh giá kết quả tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, rút ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm về vận dụng tư tưởng thi đua yêu nước của Người trong từng giai đoạn cách mạng; biểu dương, tôn vinh, gặp mặt, giao lưu các điển hình, anh hùng, chiến sĩ thi đua qua các thời kỳ; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân.

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

Một là, tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng 75 tập thể, cá nhân “Anh hùng Lao động”, “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước toàn quốc.

Hai là, tổ chức Cuộc thi viết, phóng sự hoặc video clip cấp quốc gia về điển hình tiên tiến, mô hình mới, gương “người tốt, việc tốt”.

Ba là, tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền; tin bài, phóng sự trên các báo, đài, tạp chí, trên internet và mạng xã hội; sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quốc vào ngày 11/6/2023

Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) chủ trì, phối hợp với các ban, Bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quốc vào ngày 11/6/2023 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng phóng sự các phong trào thi đau yêu nước. Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Cuộc thi viết, phóng sự hoặc video clip cấp quốc gia về điển hình tiên tiến, mô hình mới, gương “người tốt, việc tốt”.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ban, Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm; chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí về các hoạt động kỷ niệm, phong trào thi đua yêu nước, những tấm gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển kinh trong các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực.


Anh Cao