Bộ Nội vụ tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

11:49 14/02/2023

Ngày 13/02, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 531-CV/BCSĐ gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ về việc thực hiện Hướng dẫn số 91-HD/BTGTW ngày 18/01/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1913 - 01/3/2023).
Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Nguồn: nhandan.vn

Theo đó, Ban Cán sự đảng Bộ đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ phổ biến, tuyên truyền Hướng dẫn số 91-HD/BTGTW nêu trên đối với các tổ chức đảng thuộc, trực thuộc Đảng bộ Bộ.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng cùng cấp quán triệt Hướng dẫn số 91-HD/BTGTW đến công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý; các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị.

Trung tâm Thông tin, Tạp chí Tổ chức nhà nước bám sát Hướng dẫn số 91-HD/BTGTW để triển khai các hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên; chú trọng khai thác thông tin tư liệu chính thống, những nội dung, vấn đề có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động Bộ Nội vụ.

* Theo Hướng dẫn số 91-HD/BTGTW, mục đích nhằm tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất Tổ quốc.

Đồng thời, thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm để giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ, cổ vũ các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ noi gương Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiêu biểu, ra sức học tập, lao động và cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền kỷ niệm với nhiều hình thức sinh động, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị, xã hội quan trọng của đất nước và của địa phương, nhất là địp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và đón Tết nguyên đán Quý Mão tạo không khí phấn khởi thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nhiệm vụ chính trị của đất nước.


Anh Cao