Bộ Nội vụ tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

19:16 28/08/2021

Ngày 27/8, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch số 09-KH/BCSĐ thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Kế hoạch nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt của Bộ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. 

Đồng thời, tạo chuyển biến mạnh mẽ quá trình từ “học tập” sang “làm theo” Bác, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự thấm sâu, trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ. Từ đó, nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng cấp ủy đảng, tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong Bộ Nội vụ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Nội vụ.

Về nội dung, Ban Cán sự đảng Bộ, cấp uỷ đảng trong Bộ, các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Bộ thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Tập trung thực hiện tốt chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và các chuyên đề hằng năm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ Nội vụ.

Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Nội vụ với 3 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: (1) Tiếp tục xây dựng thể chế, chính sách trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, nhất là thể chế liên quan đến xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; (2) Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; (3) Tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập và đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo hướng tinh gọn, đảm bảo chất lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 3 giải pháp đột phá, đó là: (1) Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ theo các Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; (2) Chăm lo xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt của Bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; (3) Siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao văn hóa công vụ, xây dựng chuẩn mực người cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ: “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả”.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, trong đó đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể. Lãnh đạo chủ chốt trong Bộ phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng cùng cấp thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, trong đó tập trung khắc phục triệt để tình trạng thiếu tự giác, chưa thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thụ động, trông chờ, ỷ lại, thiếu trách nhiệm, thiếu sáng tạo, vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nhất là đối với công chức lãnh đạo, quản lý các cấp trong Bộ. Chủ động tham mưu Ban Cán sự đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ trong công tác xây dựng thể chế và triển khai thực hiện thể chế, chính sách theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các Quy định về trách nhiệm nêu gương…

Ban Cán sự đảng Bộ giao các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong Bộ xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hoàn thành việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa trong tháng 9/2021, hoàn thành xây dựng kế hoạch từng năm vào quý IV của năm trước đó, báo cáo kết quả thực hiện với cấp ủy hoặc chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi công tác khi tổng kết công tác cuối năm.

Ban Cán sự đảng Bộ yêu cầu các tổ chức đoàn thể của Bộ chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đoàn viên, hội viên, nhất là thế hệ trẻ. Xây dựng lối sống tuân thủ pháp luật, tôn trọng đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, “tương thân tương ái”. Kiên quyết đấu tranh loại trừ các hành vi tiêu cực, cơ hội, vi phạm pháp luật, truyền bá tư tưởng sai trái, lối sống thực dụng, trái thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Đặc biệt, việc học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với việc đánh giá, xếp loại đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức và từng cán bộ, đảng viên; khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những mô hình hay, các điển hình tiến tiến, tấm gương tiêu biểu; đồng thời, xử lý kiên quyết, nghiêm minh, kịp thời các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cán bộ, đảng viên vi phạm trong việc học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Thanh Tuấn