Bộ Nội vụ thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021

17:23 18/12/2020

Ngày 17/12, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 298-CV/BCSĐ về việc thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021.
Theo đó, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc và các tổ chức đoàn thể trong Bộ phổ biến, quán triệt, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW và Công văn này của Ban Cán sự đảng Bộ, gắn với các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), tạo khí thế phấn khởi ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đề nghị Ban Chỉ đạo 35 Bộ Nội vụ chủ động phòng, ngừa, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, làm thất bại các âm mưu phá hoại của các đối tượng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ban Cán sự đảng Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tập trung thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể trong Bộ, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong Bộ cũng như trong từng cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc, trực thuộc Bộ và cộng đồng. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn số 9816-CV/BTGTW, ngày 03/12/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Công điện hỏa tốc số 1699/CĐ-TTg, ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ có kế hoạch cụ thể, bố trí công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm chế độ trực Tết, xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết. Đề cao tinh thần trách nhiệm, bắt tay ngay vào công việc sau những ngày nghỉ Tết. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ có trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nếp sống văn minh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. 

Đồng thời, phát huy truyền thống văn hóa đoàn kết, “tương thân, tương ái” của dân tộc, chăm lo thật tốt đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong dịp Tết, trước hết là các gia đình chính sách trong Bộ. Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu…

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư khóa XI về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội, Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư khóa XI về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… gắn với việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tăng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không đi lễ chùa, lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi…

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 280-NQ/BCSĐ, ngày 26/12/2017 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về tăng cường thực hiện các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ và kỷ cương, kỷ luật hành chính trong Bộ Nội vụ; Chỉ thị số 02/CT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và của công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ trong thực thi nhiệm vụ, công vụ và Chỉ thị số 01/CT-BNV ngày 18/6/2015 của Bộ Nội vụ về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ. Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Bộ, nhất là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, nghiêm túc đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định, quy chế của Bộ Nội vụ.

Ban Cán sự đảng Bộ cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thông tin báo chí của Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền những thành tựu nổi bật của đất nước, của Bộ và ngành Nội vụ trong năm 2020 và các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Ban Cán sự đảng Bộ giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ nắm tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị và chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ tại Công văn này, kịp thời báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về kết quả thực hiện./.

Thanh Tuấn