Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

10:48 12/05/2020

Trong Di chúc để lại, về việc riêng Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa” (1).
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thực hiện lời nói đi đôi với hành động, lý luận đi đôi với thực tiễn, nói là để làm. Việc nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân đã được Người thực hiện trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng cuộc đời và tư tưởng, đạo đức cách mạng của Người vẫn mãi là tấm gương sáng ngời, dẫn đường chỉ lối cho các thế hệ cán bộ đảng viên tiếp bước noi theo học tập.
Ảnh Tư liệu. Nguồn: TTXVN

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Cốt lõi trong tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là tình yêu Tổ quốc và nhân dân vô hạn, Người đã hòa mình với nhân dân, đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân thực hiện các mục tiêu của cách mạng, đem lại độc lập cho Tổ quốc, tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Cơ sở của việc nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh được xuất phát từ quan niệm: Tổ quốc là Tổ quốc chung, Tổ quốc độc lập thì ai cũng được tự do. Nếu mất nước thì ai cũng phải làm nô lệ. Mỗi người đều phải có bổn phận với đất nước, khi Tổ quốc lâm nguy thì mọi người đều phải đứng lên. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền, được nhân dân tin cậy và ủy thác cho trách nhiệm xây dựng, tổ chức và lãnh đạo chính quyền của dân, do dân và vì dân. Với tư cách là Chủ tịch Đảng, Chủ tịch Nước, lãnh tụ Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người mong muốn và thường xuyên nhắc nhở “Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết”2. Vậy nên, Người ra sức chăm lo giáo dục cán bộ, đảng viên thực hành đạo đức cách mạng cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, chống chủ nghĩa cá nhân, chống các tật bệnh quan liêu, không vi phạm quyền dân chủ của nhân dân.

Về nâng cao ý thức trách nhiệm, ngày 18 tháng 1 năm 1949 trong buổi bế mạc Hội nghị cán bộ của Đảng lần thứ sáu, Bác khẳng định: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ cộng sản mà ta được họ yêu mến... đồng chí ta phải học lấy bốn đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính”3. Thật vậy, quần chúng nhân dân chỉ quý mến những người cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm đối với công việc, đối với đời sống của người dân. Nhân dân lao động, quần chúng ngoài Đảng thường nghe đảng viên nói và nhìn hiệu quả công việc đảng viên làm mà xem xét tư cách, đánh giá năng lực của người đảng viên. Làm cán bộ phải biết yêu thương dân, kính trọng dân, giúp đỡ dân, thực tâm giải thích và hướng dân cho nhân dân khi dân chưa hiểu rõ vấn đề… để từ đó có thể hiểu được lòng dân, biết được ý của dân, để được dân tin tưởng, nghe theo và thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, của Nhà nước. Ngược lại, nếu không yêu thương dân, không thực tâm lo lắng cho lợi ích của nhân dân mà chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình, thì đó là người cán bộ, đảng viên không có đạo đức cách mạng, không có ý thức trách nhiệm với đối với Nhà nước và nhân dân.

Nâng cao ý thức trách nhiệm được biểu hiện cụ thể trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, trong công việc phải làm. Khi Đảng, Chính phủ hoặc cấp trên giao cho việc gì, dù khó hay dễ, người cán bộ cũng đều phải tự giác làm cho đến nơi, đến chốn. Nếu làm một cách cẩu thả cho qua chuyện, dễ thì làm khó thì bỏ là biểu hiện của người cán bộ không có tinh thần trách nhiệm đối với tổ chức, đối với quần chúng nhân dân. Là công chức, dù ít dù nhiều đều có quyền hành, "cấp cao quyền to, cấp thấp quyền nhỏ". Có quyền mà xa dân, làm việc theo kiểu quan liêu, mệnh lệnh, không dân chủ thì sớm muộn nhất định sẽ thất bại. Có quyền mà nhận thức đúng đắn rằng quyền lực đó là của dân và nhân dân giao phó quyền lực đó cho mình, thì sẽ làm hết trách nhiệm đối với nhân dân. Trong công tác, người cán bộ đảng viên nói chung phải nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, Chính phủ đề ra. Từ đó, căn cứ tình hình thực tế của cơ sở, mà vạch ra kế hoạch rõ ràng, thiết thực và vận động, tổ chức cho nhân dân thi đua thực hiện. Đồng thời, phải tiến hành bàn bạc với dân, tiếp thu sáng kiến của dân và hoan nghênh dân phê bình để có thể đi đúng đường lối nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh:“Những chính sách và nghị quyết của Đảng đều vì lợi ích của nhân dân. Vì vậy, đạo đức cách mạng của người đảng viên là bất kỳ khó khăn đến mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách và nghị quyết của Đảng, làm gương mẫu cho quần chúng. Mọi đảng viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng”4.

Người cán bộ đảng viên muốn nâng cao ý ‎‎‎thức trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, nhất thiết phải vừa thực hiện đạo đức công dân, vừa thực hiện đạo đức cách mạng của người cán bộ, nghĩa là biết: “nhận thức rõ phải, trái. Giữ vững lập trường, tận trung với nước, tận hiếu với dân. Mọi việc thành hay bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng, hay là không”5. Người cán bộ phải nêu gương "đảng viên đi trước, làng nước theo sau", dù công tác ở lĩnh vực nào cũng đều phải học tập và rèn luyện đạo đức cách mạng, trên cương vị cấp bậc càng cao thì càng phải nêu gương về đạo đức. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư. Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ ngày càng ít, mà những tính tốt ngày càng nhiều thêm”6.Tu dưỡng đạo đức cách mạng phải toàn diện trên mọi khía cạnh, phải thường xuyên nuôi dưỡng lòng thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng bào và vì thế mà kiên quyết chống lại những việc làm có hại đến Đảng, đến nhân dân, nếu cần thì có thể hy sinh cả tính mạng cho Đảng, cho Tổ quốc, không bao giờ rụt rè, e ngại.

Trên nhiều bài báo, bài phát biểu và thư gửi cán bộ, đảng viên các đơn vị và địa phương, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải tích cực “quyết tâm thực hiện đạo đức cách mạng, là cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, quyết tâm tẩy bỏ cho kỳ hết bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí; làm gương mẫu trong việc thi đua học tập, chiến đấu, tăng gia sản xuất; thật thà tự phê bình và phê bình để luôn luôn tiến bộ”7. Thực hiện được đạo đức cách mạng thì người cán bộ, đảng viên sẽ có được tinh thần trong sạch, không tham lam địa vị, ít ham muốn về vật chất, không ham người tâng bốc mình. Tu dưỡng đạo đức đòi hỏi sự tôi luyện, đấu tranh bền bỉ hằng ngày, suốt đời. Bên cạnh việc tu dưỡng đạo đức, người cán bộ, đảng viên còn phải tích cực học tập, nghiên cứu để vừa giỏi về chính trị vừa vững về chuyên môn. Bởi nếu: không có chuyên môn sẽ dẫn tới bệnh nói suông, lãnh đạo chung chung. Cán bộ chính trị phải biết kinh tế, cán bộ kinh tế phải có chính trị. Đó chính là một biểu hiện của nâng cao ‎ý thức trách nhiệm.

Cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ: việc nêu cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là mục đích và bản chất của Đảng. Đảng cầm quyền là để bảo đảm cho dân làm chủ, mọi quyền lực vẫn thuộc về dân. Người dân ủy thác quyền lực đó cho những chức danh cụ thể, kể cả chức vụ Chủ tịch nước. Trong bức thư gửi Uỷ ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng ngày 17-10-1945, Bác nhấn mạnh trách nhiệm của các cơ quan Chính phủ “từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh vác việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật”.

Về hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Trong xã hội không có gì quý bằng sự lao động. Và không hạnh phúc nào quý bằng được phục vụ nhân dân”8 và Người cũng khẳng định: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều là của dân”9. Việc xác định rõ vai trò dân là chủ, là gốc của đất nước và cán bộ là công bộc, là đày tớ của nhân dân chính là định hướng cho sự phát triển bền vững của Đảng, của Nhà nước. Tất cả mọi việc đều hướng tới lợi ích của dân, cho dân và vì dân. Chỉ khi các tầng lớp nhân dân có được đời sống thực sự ấm no, hạnh phúc thì đất nước mới có được sức mạnh hùng cường, mới có thể “bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cương quốc năm châu”. Muốn vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều phải quyết tâm hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Nếu chúng ta nhận thức đúng sẽ mở đường cho hành động đúng, và nếu nhận thức sai sẽ dẫn đến hành động sai.  

Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, tại điều 1 mục A - Tư cách của Đảng chân chính cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Đảng không phải là tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giầu mạnh, đồng bào sung sướng”. Mỗi người khi phấn đấu và trở thành cán bộ, đảng viên đều phải tự mình nêu cao ý thức trách nhiệm đối với đất nước, đối với dân tộc và nhân dân. Lối làm việc quan liêu, chủ quan, hấp tấp là trái ngược với tinh thần trách nhiệm. Ý thức trách nhiệm không phải chỉ trên lời nói suông mà cần được biểu hiện bằng hành động cụ thể: người cán bộ phải luôn nghĩ đến hiệu quả của công việc mình làm, phải tích cực học tập, bồi dưỡng chuyên môn và thường xuyên gần dân để hiểu rõ đời sống, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng, những điều bức xúc của dân để giải quyết kịp thời, đề xuất các giải pháp nhằm từng bước nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho nhân dân…vv.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: sự nghiệp cách mạng là do nhân dân tiến hành, nhân dân là người làm ra lịch sử. Sức mạnh của nhân dân là vô địch, không có nhân dân, Đảng, Chính phủ không có lực lượng. Chính bởi vậy, mỗi cán bộ, đảng viên trong các tổ chức, ban, ngành, địa phương phải thực sự xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, để có thể phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân tốt nhất. Trong bức thư gửi Ủy ban nhân dân các cấp, Người nêu rõ: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”10. Phục vụ nhân dân vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ của người cán bộ, đảng viên đối với dân, vừa là sự đền ơn trả nghĩa đối với nhân dân. Vì thế Người căn dặn cán bộ, đảng viên: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”11.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyền lực của cán bộ là quyền lực của dân, trong tay dân, do dân ủy thác. Khi được ủy thác quyền lực thì cán bộ phải hết lòng, hết sức mà làm việc, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh quốc dân ra trước mặt trận, bao giờ đồng bào cho lui thì phải vui lòng lui. “Đồng bào cho lui” nghĩa là khi cán bộ không còn tín nhiệm với nhân dân nữa, hoặc tự thấy chức vụ mình đảm nhiệm quá lớn so với tài, đức của mình, hoặc công việc mà mình phụ trách không thể hoàn thành... thì phải được miễn nhiệm, bãi nhiệm hay từ chức. Người quan niệm: cơm cán bộ ăn, áo cán bộ mặc, vật liệu cán bộ dùng đều là của dân, thì việc phục vụ dân, làm công bộc của dân là nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên. Hơn nữa, cán bộ đảng viên là đội ngũ ưu tú của dân tộc thì càng phải nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Việc phục vụ, quan tâm, chăm lo đời sống cho nhân dân phải toàn diện về mọi mặt, Ngày 9/12/1961, nói chuyện với những cán bộ, dảng viên lâu năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Dân không đủ muối, Đảng phải lo. Dân không có gạo ăn đủ no, dân không có vải mặc đủ ấm, Đảng phải lo. Các cháu bé không có trường học, Đảng phải lo. Tôi lo chuyện này lắm: các cháu mắt choẹt, da bủng. Tất cả mọi việc Đảng phải lo… ngay đến cả tương, cà, mắm, muối của dân, Đảng đều phải lo”. Ý thức phục vụ nhân dân không phải nằm ở Nghị quyết, Chỉ thị, hô hào, kêu gọi, nói suông, mà phải được xuất phát từ lòng thương yêu nhân dân, từ đó có động lực để ngày đêm nghĩ cho dân, lo cho dân, lo từ việc lớn đến việc nhỏ.

Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh vô cùng rộng lớn và sâu sắc, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên phải luôn luôn rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức để thực sự xứng đáng là người đảng viên chân chính của Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập và dày công rèn luyện. Chỉ khi mỗi cán bộ, đảng viên trau dồi cho mình được bốn đức: cần, kiệm, liêm, chính, và tinh thần làm việc luôn chí công vô tư thì mới có thể tự giác tích cực nâng cao ý thức trách nhiệm và hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, nhằm đưa đất nước ta ngày càng phát triển.   

2. Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên giai đoạn hiện nay

Hiện nay, nền kinh tế trên toàn thế giới đang lâm vào tình trạng khủng hoảng, vấn đề chính trị, an ninh cũng vô cùng bất ổn và phức tạp, đời sống kinh tế - chính trị - văn hoá xã hội ở Việt Nam cũng đang gặp nhiều khó khăn và đầy thách thức. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, một phần đó là hệ quả của thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm của bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Đó chính là lòng tham lam, là thói ích kỷ cá nhân của con người. Trước thực trạng ấy, càng cho ta thấy tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có giá trị vô cùng to lớn và đến nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Việc tổ chức và tự giác tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người đã thực sự trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Lúc sinh thời, trên cương vị là Chủ tịch nước, dù bận trăm công nghìn việc nhưng bằng tình cảm ân cần, nồng hậu và thái độ tôn trọng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành thời giờ để quan tâm tới các tầng lớp nhân dân. Người gần gũi với nhân dân, sống, lao động và chiến đấu cùng nhân dân. Toàn bộ cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác đều nhằm mưu cầu hạnh phúc cho dân. Ham muốn tột bậc của Người là “làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”12. Bởi vậy mà Người đã quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước, tập hợp quần chúng, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đưa nhân dân từ thân phận những kẻ nô lệ thấp hèn trở thành công dân của một đất nước hoàn toàn tự do - độc lâp. Người đã sống và làm việc tận tụy suốt cả cuộc đời để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân mình và vì sự hòa bình tiến bộ trên toàn thế giới.

Ở nước ta, trong điều kiện kinh tế thị trường và mở cửa hội nhập, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang có xu hướng xuống cấp về tư tưởng đạo đức, thoái hóa biến chất, tham nhũng, lãng phí và trở thành tội phạm. Sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống đó đã dẫn đến xa rời các nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây ra sự bất bình, bức xúc trong xã hội, làm suy giảm kinh tế và lòng tin của nhân dân đối với tổ chức Đảng. Để vượt qua cuộc khủng hoảng, suy thoái kinh tế xã hội như hiện nay, mỗi cán bộ đảng viên phải hiểu: còn dân thì còn nước, mất dân là mất nước, nên “vì dân mà chống tham ô, lãng phí. Tham ô, lãng phí là một tội đối với nhân dân. Ai cũng phải chống”13. Và một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu là nêu cao ý thức trách nhiệm, thực hành tiết kiệm, tích cực nâng cao đạo đức công dân, đạo đức cách mạng, kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Nơi này nơi khác, mức độ khác nhau, chúng ta đang phải trả giá cho sự tăng trưởng nóng, không chú trọng phát triển bền vững với các yếu tố môi trường, tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội, coi nhẹ giáo dục đạo đức, yếu kém trong việc dạy làm người. Nguyên nhân sâu xa của sự suy thoái, bất ổn về kinh tế xã hội cốt lõi vẫn là do nhân tố con người - đó là sự thiếu tinh thần trách nhiệm, quan liêu, ích kỷ và cơ hội.

Hơn bao giờ hết, lúc này việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác cần được phát huy mạnh mẽ. Dù đang làm công việc nào và địa vị cao hay thấp, cán bộ đảng viên ở đâu cũng phải làm gương mẫu cho quần chúng noi theo. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 07-11-2006 về “Tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Sau 4 năm thực hiện, với sự chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của các cấp ủy Đảng và sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên cùng nhân dân cả nước, cuộc vận động đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Sau khi có Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Bí thư và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, các cấp ủy đảng, các ngành, địa phương đã khẩn trương triển khai thực hiện. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của mỗi cán bộ đảng viên, bởi việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Trong điều kiện Đảng cầm quyền, mỗi cán bộ, đảng viên càng phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Để làm được thế, trong trái tim của người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không thể thiếu tình yêu đất nước và lòng thương mến nhân dân, lòng tự trọng, tự tôn dân tộc. Mỗi đảng viên phải luôn tự biết nuôi dưỡng, rèn luyện và hâm nóng tình yêu ấy suốt đời. Có như vậy thì người cán bộ mới có thể không ham giàu sang, không ngại cực khổ, không sợ uy quyền, đồng thời tự giác rèn luyện cho đầu óc mình trong sạch, sáng suốt minh mẫn và tập trung hết tinh thần sức lực làm việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Mỗi công dân Việt Nam khi đã phấn đấu và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành đảng viên thì đều phải thi đua, ra sức học tập và rèn luyện để trở thành người chiến sĩ xung phong trong mọi công việc để giúp nước, giúp dân. Mỗi đảng viên phải thực sự xứng đáng là một người trong những người đại biểu của dân tộc. Trở thành đảng viên đã khó, nhưng rèn luyện và giữ vững được bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, ‎cốt cách trong sáng của một đảng viên còn khó hơn gấp nhiều lần. Theo Hồ Chí Minh: Làm cán bộ tức là suốt đời làm đày tớ trung thành của nhân dân. Mấy chữ a, b, c này không phải ai cũng thuộc đâu, phải học mãi, học suốt đời mới thuộc được. Chỉ khi đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên thường xuyên học tập, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc và nhân dân, thì đất nước ta mới có thể vượt qua được khó khăn, thách thức, để tiếp tục phát triển và không ngừng cải thiện đời sống cho nhân dân. Tổ quốc Việt Nam luôn cần thật nhiều cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt và có trí tuệ tiến bộ, kiên trung với lý tưởng của Đảng, để tổ chức Đảng cầm quyền luôn có thể đứng vững và không ngừng phát triển theo đúng nghĩa “vì nước, vì dân”.

Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn dân, toàn quân ta đều phải tích cực tự giác nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đó là việc làm có ý nghĩa vô cùng quan trọng để phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng, bảo về và phát triển đất nước giai đoạn hiện nay.

Chú thích:

1. Bác Hồ viết Tài liệu tuyệt đối bí mật, Nxb: Chính trị Quốc Gia, Hà nội, 2012, tr. 49.

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb: CTQG, Hà nội, 2002, t. 12, tr. 439.

3. Hồ chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà nội, 2006, t. 4, tr. 272.

4,5,6,7. Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quyét sạch chủ nghĩa cá nhân, Nxb:  

Thanh niên, 2008, tr. 23 - 44.

8. Xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh là đạo đức, là văn minh theo tư tưởng 

Hồ Chí Minh, Nxb: CTQG, 2011, tr. 18

9. Hồ Chí Minh: Toàn tâp, Nxb: CTQG, t. 5, tr. 298

10,11,12. Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb: CTQG, H, 2006, t. 3, tr. 50, 43, 137.

13. Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Sđd, t. 8, tr197

Theo KDT Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Nguồn: toquoc.vn