“Tôi mong công tác nhân sự đúng tinh thần phát biểu của Tổng Bí thư“

10:25 12/05/2020

"Là một người dân tôi rất mong chọn được một lực lượng thực sự đúng với ý nguyện của nhân dân, chọn đúng người"
Theo dõi Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (khai mạc ngày 11/5 tại Hà Nội), ông Nguyễn Đức Sơn, chủ một doanh nghiệp trên đường 2/4, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, ông rất tâm đắc với những gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị nhân sự cho Ban Chấp hành khóa tới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Theo ông Sơn, Tổng Bí thư đã nhấn mạnh phải có tinh thần trách nhiệm rất cao, thật sự khách quan, thật sự công tâm, trong sáng, gương mẫu chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, quy chế, quy định của Đảng, đặt sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của dân tộc lên trên hết, trước hết…

Ông Nguyễn Đức Sơn rất kỳ vọng vào chất lượng đội ngũ nhân sự theo tiêu chí mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nêu ra. Đó là chất lượng của những người lãnh đạo, nằm trong Ban chấp hành Trung ương phải thực sự là trong sáng, trong sạch, công tâm, vì dân, vì nước.

“Là một người dân tôi rất mong chọn được một lực lượng thực sự đúng với ý nguyện của nhân dân, chọn đúng con người, họ làm vì Tổ quốc. Chắc chắn Ban Chấp hành đó sẽ là một Ban chấp hành mạnh”- ông Nguyễn Đức Sơn nêu ý kiến.

Tâm đắc với bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 12 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ông Trần Hữu, cán bộ hưu trí phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, cán bộ cấp chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phong trào cách mạng trong tình hình mới.

Theo ông Hữu, rất nhiều lần Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc nhở, mỗi cán bộ, Đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, để cho những cán bộ có đức, có tài vào trong các cơ quan nhà nước. Đặc biệt, hết sức chống chạy chức, chạy quyền. Bởi, chúng ta đã biết, cán bộ là người thay mặt cho Đảng và Nhà nước tiếp xúc với nhân dân; cán bộ tốt thì công việc tốt, cán bộ không tốt là công việc trì trệ.

"Tôi mong công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước thực hiện đúng theo tinh thần mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề ra" - ông Hữu nói.

Tổng Bí thư- Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 12

Xuất phát từ thực tế địa phương trong thời gian qua, ông Phạm Đình Khối, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho rằng, công tác nhân sự Đại hội phải chặt chẽ, công tâm, trong sáng, khách quan. Đặc biệt là việc lựa chọn và sắp xếp cán bộ phải đúng người, đúng chỗ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng và người đứng đầu; Chống tư tưởng cục bộ, địa phương, thân quen, lợi ích nhóm… Có như vậy mới tạo nên sự đồng thuận, sức mạnh tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo.

"Theo tinh thần phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, rõ nét nhất là công tác quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ 13. Làm như thế sẽ thỏa lòng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là công việc rất quan trọng, đòi hỏi từng cấp phải rất thận trọng và chính xác” - ông Phạm Đình Khối nói.

Ông Đinh Minh Thử, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình cũng đồng quan điểm cho rằng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá 13 là rất quan trọng, do đó cần lựa chọn người đủ đức, đủ tài để giới thiệu vào các vị trí quan trọng hoặc các vị trí đứng đầu cấp ủy.

Theo ông Thử, công tác nhân sự quyết định tất cả, do đó phải thực hiện đúng quy trình, đúng nguyên tắc, đúng tiêu chuẩn. Đặc biệt công tác nhân sự, cán bộ cốt cán, người đứng đầu của cấp ủy từ cơ sở đến cấp huyện, cấp tỉnh cũng rất quan trọng, phải bám vào quy trình./.


Nguồn: vov.vn